Tilleggspensjon

Tilleggspensjonens størrelse er avhengig av tidligere arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) og antall år med arbeidsinntekt, dvs. år der det er opptjent pensjonspoeng (folketrygdloven §§ 3-8 - 3-12). Folketrygden ble innført i 1967. Det er derfor bare mulig å opptjene tilleggspensjon fra og med 1967.

De viktigste komponentene for beregning av tilleggspensjon er:

  • Grunnbeløpet
  • Pensjonsprosenten - er 45 % for poengår før 1992 og 42 % for poengår fra og med 1992.
  • Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 høyeste eller alle årlige pensjonspoeng ved 20 eller færre års opptjening. De årlige pensjonspoengene er beregnet av den pensjonsgivende inntekten for hvert år. Som pensjonsgivende inntekt regnes arbeids- og næringsinntekt . Det kan godskrives omsorgspoeng på 3,00 pr. år for personer som utfører ulønnet omsorgsarbeid.
  • Antall poengår, dvs. år der det er opptjent, godskrevet eller beregnet framtidige pensjonspoeng for.

Her er den vanlige formelen for beregning av årlig tilleggspensjon:

G x 42 % /(45 % for år før 1992) x sluttpoengtallet x antall poengår
40

Personer som har uførepensjon eller har pensjon som gjenlevende ektefelle får beregnet framtidige pensjonspoeng.

For å få full tilleggspensjon kreves 40 år med poengopptjening (poengår). Minimumskravet for å få beregnet tilleggspensjon er 3 poengår.

For personer som er født før 1937 har vi særregler om overkompensasjon ved beregning av tilleggspensjon. Disse har ikke hatt mulighet til å tjene opp 40 år med tilleggspensjon.

Før man har fylt 70 år beregnes tilleggspensjonen på grunnlag av pensjonspoeng opptjent til og med det året man fyller 66 år. Pensjonspoeng opptjent i de årene man fyller 67, 68 og 69 år regnes med fra fylte 70 år.