Minstepensjon

Minstepensjon er en garantert minste ytelse etter folketrygdloven for en pensjonsmottaker som har vært medlem i folketrygden/bosatt i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år. Minstepensjon består av grunnpensjon og særtillegg (folketrygdloven § 3-4).

Minstepensjon utbetales uavhengig av tidligere inntekt til pensjonsmottakere som ikke har opptjent tilleggspensjon eller som har opptjent tilleggspensjon som er lavere enn særtillegget.