Særtillegg

Til pensjonister som ikke har tilleggspensjon eller har tilleggspensjon lavere en særtillegget ytes det særtillegg (folketrygdloven § 3-3).

Pensjon som består av grunnpensjon og særtillegg kalles minstepensjon.

Særtillegget avkortes mot tilleggspensjon. Det avkortes også i forhold til trygdetid på samme måte som for grunnpensjonen.

Det er flere satser for særtillegg.

  • Ordinær sats tilsvarer 100 % av grunnbeløpet
  • Redusert sats tilsvarer 74 % av grunnbeløpet.

Redusert sats ytes til pensjonist som er gift med ektefelle som har tilleggspensjon høyere enn særtillegget. Enslige pensjonister og pensjonister som er gift med ektefelle uten pensjon fra folketrygden eller som selv også har særtillegg får ordinær sats.

Når den ene ektefellen har minstepensjon med særtillegg etter redusert sats, mens den andre ektefellen har pensjon som består av grunnpensjon og en tilleggspensjon som så vidt overstiger særtillegget, er de til sammen garantert å få utbetalt en pensjon som samlet utgjør minstepensjon til begge ektefellene.

Dersom pensjonsmottakeren forsørger ektefelle som er minst 60 år gammel, får mottakeren dobbelt særtillegg, altså 200 prosent av grunnbeløpet (G).