Framtidig trygdetid

For uførepensjonister som ikke har opptjent 40 år med trygdetid før de blir pensjonsmottakere blir det beregnet framtidig trygdetid. Tilsvarende vil det ved gjenlevendepensjon bli beregnet framtidig trygdetid når avdøde ikke hadde opptjent 40 år med trygdetid (folketrygdloven § 3-6)

Framtidig trygdetid regnes fra uføretidspunktet eller fra måneden for dødsfallet til og med det året medlemmet fyller eller skulle ha fylt 66 år.

I tilfeller der medlemmet har vært bosatt i Norge i forholdsvis kort tid, dvs. dersom mindre enn 4/5 av tiden mellom fylte 16 år og uføretidspunktet/dødsfalltidspunktet kan regnes som trygdetid, skal den framtidige trygdetiden utgjøre 40 år med fradrag av 4/5 av denne tiden. Den framtidige tiden som framkommer etter denne beregningen blir lagt sammen med faktisk trygdetid (den tiden medlemmet har vært bosatt i Norge) og til sammen utgjør dette samlet trygdetid.