Grunnpensjon

Størrelsen på grunnpensjonen er avhengig av hvor lenge du har vært medlem i folketrygden og om du er gift/samboer eller er enslig (folketrygdloven § 3-2).

Full grunnpensjon for en enslig pensjonsmottaker tilsvarer vanligvis grunnbeløpet (G) i folketrygden. For pensjonist som er gift eller har samboer utgjør grunnpensjonen 90 % av grunnbeløpet hvis ektefellen/samboeren også har pensjon fra folketrygden eller AFP, eller har inntekt som overstiger 2 x grunnbeløpet.

Grunnpensjonen ytes uavhengig av tidligere inntekt. For å få full grunnpensjon er det imidlertid krav om 40 års trygdetid. Dvs. at man har vært medlem av folketrygden/bosatt i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år.