Framtidige pensjonspoeng

Personer som fyller vilkårene for å få uførepensjon kan få beregnet framtidige pensjonspoeng slik at de ikke skal få lavere pensjon fordi de var unge da de ble pensjonsmottakere. Tilsvarende kan det ved gjenlevendepensjon bli beregnet framtidige pensjonspoeng (folketrygdloven §§ 3-17 - 3-20).

For å få beregnet framtidige pensjonspoeng må medlemmet/avdøde oppfylle ett av følgende vilkår på uføretidspunktet eller tidspunktet for dødsfallet:

  • ha hatt en årlig pensjonsgivende inntekt minst så stor som grunnbeløpet
  • ha opptjent pensjonspoeng i det nærmest foregående året
  • ha opptjent pensjonspoeng i minst tre av de nærmest foregående fire årene
  • ha avtjent militær eller sivil førstegangstjeneste eller frivillig slik tjeneste, i det nærmest foregående året.

Framtidig pensjonspoeng beregnes enten slik:

  • som gjennomsnittet av pensjonspoengene for de tre siste årene før uføretidspunktet eller dødsfalltidspunktet.

Eller slik:

  • som gjennomsnittet av pensjonspoengene for den beste halvparten av alle årene pensjonisten eller avdøde har opptjent pensjonspoeng fra og med året da han/hun fylte 17 år, til og med året før uføretidspunktet eller dødsfalltidspunktet.

Framtidige pensjonspoeng blir lagt til grunn for beregningen av pensjon fra og med uføreåret eller året for dødsfallet fram til året vedkommende fyller eller skulle ha fylt 66 år. Det gis likevel ikke framtidig pensjonspoeng for flere år enn det vedkommende får beregnet framtidig trygdetid for.