Beregning av uføre-, gjenlevende- og alderspensjon før 2011

Beregning av uførepensjon, gjenlevendepensjon og alderspensjon før 2011 bygger på et felles grunnleggende regelverk.

Hvilke ytelser beregnes etter folketrygdlovens kapittel 3?

Uførepensjon, gjenlevendepensjon og alderspensjon før 2011 bygger på et felles grunnleggende regelverk. Uførepensjon og gjenlevendepensjon har i tillegg særregler, bl.a. for beregning av framtidig trygdetid og framtidige pensjonspoeng.

Avtalefestet pensjon (AFP) er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år. Ordningen bygger på en avtale mellom partene i arbeidslivet og omfatter arbeidstakere som arbeider innenfor områder der AFP inngår i tariffavtalen samt i offentlig sektor. Selv om ordningen ikke er en folketrygdytelse blir AFP i offentlig sektor mellom 62 og 64 år og AFP i privat sektor tatt ut før 1. januar 2011 beregnet etter folketrygdens regelverk.

Uførepensjon, gjenlevendepensjon og alderspensjon før 2011 består av grunnpensjon, særtillegg og/eller tilleggspensjon. I tillegg er det mulig å søke om forsørgingstillegg for ektefelle og barn.

Pensjon som består av grunnpensjon og særtillegg kalles minstepensjon. Pensjonister som ikke har hatt mulighet til å tjene opp tilleggspensjon, eller som har tilleggspensjon lavere enn særtillegget, får særtillegg i stedet for eller i tillegg til tilleggspensjonen.