Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor før 2011

Language

AFP i privat sektor var fram til 2011 en tidsavgrenset tidligpensjon. Denne gamle AFP-ordningen ble avviklet i 2015.

De siste personene som mottok AFP i privat sektor etter gamle regler begynte uttak av AFP i 2010. Siden gammel AFP var en ordning for aldersgruppen 62-67 år, var 2015 det siste året med ordinære utbetalinger av denne ytelsen.

Hvis du begynte å ta ut AFP i privat sektor fra 1. januar 2011 eller senere, har du AFP etter nye regler.

Det eneste som gjenstår av den gamle ordningen er etteroppgjøret for 2015. Du som har hatt gammel AFP får tilsendt brev om dette i slutten av 2016. Etter dette er den gamle AFP-ordningen i privat sektor avviklet.

Hvem fikk gammel AFP?

Denne ordningen gjaldt deg som fylte 62 år før 1. desember 2010 og tok ut AFP i privat sektor senest fra desember 2010. For å få kunne ta ut AFP før 2011 måtte du redusere inntekten din, for eksempel ved å slutte i jobben eller gå ned i stillingsprosent.

Du kunne få gammel AFP fra flere AFP-ordninger:

  • LO/NHO-ordningen omfattet alle arbeidstakere i privat sektor som jobbet i bedrifter med tariffavtaler innenfor LO/NHO-området. Også andre organisasjoner som for eksempel Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund kunne være tilsluttet denne ordningen.
  • AFP-ordningen for Finansnæringens Arbeidsgiverorganisasjon gjaldt ansatte innenfor bank-, finans- og forsikringsnæringen.
  • AFP-ordningen for Arbeidsgiverforeningen Spekter omfattet virksomheter med offentlig tilknytning.

Hva fikk du?

  • Tidsavgrenset tidligpensjon ble beregnet etter folketrygdens regler for beregning av uførepensjon, og ble utbetalt i årene mellom 62 år og 67 år.
  • Pensjonen tilsvarte det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden (uten effekten av levealdersjustering) hvis du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år.
  • AFP-mottakere i LO/NHO-ordningen fikk i tillegg utbetalt et AFP-tillegg på 950 kroner per måned skattefritt.
  • Avtalene innenfor finansnæringen og Spekter-området gav deg et skattepliktig AFP-tillegg på 1 700 kroner per måned.

Utbetalinger

Du kan sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.