Minstepensjon til gjenlevende

Language

Minstepensjon er en garantert minste pensjonsytelse fra folketrygden for en pensjonist som har full trygdetid (40 år) og mottar ugraderte ytelser.

Denne teksten gjelder kun gjenlevendepensjon. Er du alderspensjonist må du lese om minste pensjonsnivå.

Hvem kan få minstepensjon?

Minstepensjon er en betegnelse på garantert minste pensjon til pensjonister som mottar gjenlevendepensjon.

Minstepensjon utbetales uavhengig av tidligere inntekt til pensjonsmottakere som ikke har opptjent tilleggspensjon eller som har opptjent tilleggspensjon som er lavere enn folketrygdens særtillegg. Særtillegget avkortes for det som ytes i tilleggspensjon. 

Hvordan beregnes minstepensjonen?

Minstepensjon består av grunnpensjon og særtillegg.

For enslig pensjonist utgjør minstepensjonen summen av folketrygdens grunnbeløp (G) og særtillegg etter ordinær sats (100 prosent av G).

En minstepensjonist som er gift med en pensjonist som har høyere tilleggspensjon enn særtillegget, får særtillegg beregnet etter minstesats (74 prosent av G).

Minstepensjonist som forsørger ektefelle kan få ektefelletillegg. En pensjonist som forsørger ektefelle over 60 år, kan i tillegg til ektefelletillegg få et særtillegg lik to ganger ordinær sats.

For et ektepar utgjør samlet minstepensjon 170 prosent av G tillagt to ganger særtillegget etter ordinær sats.

Minstepensjon blir redusert hvis trygdetiden er kortere enn 40 år.

Andre ordninger som kan være aktuelle

Les mer om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge under relatert informasjon.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Du vil normalt ha pengene på konto den 20. hver måned, se mer utbetalingsinformasjon. Noen stønader har tidligere utbetaling i desember.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.