Rettigheter

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du som er døv, døvblind eller hørselshemmet har til tolk.

I arbeidslivet

Trenger du tolking i tilknytning til arbeidet ditt, har du tre muligheter:

 • Du kan ta kontakt med tolketjenesten for å avklare behovet ditt, og dere kan bli enige om hvordan det skal bli dekket.
 • Du kan foreslå at arbeidsgiver ansetter en person som kan tolke. Arbeidsgiver kan få dekket utgiftene som er knyttet til tolking. I tillegg kan du få tolking fra tolketjenesten ved behov.
 • Er dere flere på arbeidsplassen som har bruk for tolk kan arbeidsgiver ansette en eller flere tolker på heltid. Arbeidsgiver får dekket en vesentlig del av utgiftene fra tolketjenesten, men har arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer også at du gir fra deg din rett til arbeidstolking fra tolketjenesten, og at arbeidsgiver får ansvaret for å dekke ditt behov for tolking i arbeid.

Ved det første og andre alternativet har du rett til å få utstyr til bruk av bildetolktjenesten på arbeidsplassen.Ta kontakt med tolketjenesten for mer informasjon og veiledning.

Under utdanning

Kommunen har ansvar for tolking i barne- og ungdomsskolen, mens fylkeskommunen har ansvar for tolking i videregående skole.

Tolketjenesten i NAV administrerer tolking i høyere utdanning; høgskoler og universitet. Når du tenker å søke om studieplass, må du ta kontakt med tolketjenesten. Når du har søkt, informerer du oss om hvor du har søkt og hva du vil studere. Da kan vi begynne arbeidet med å finne tolk til deg. Etter hvert som du får mer informasjon, timeplaner og bekreftelse på at du har kommet inn, må du gi oss beskjed med en gang.

Ta kontakt med tolketjenesten for mer informasjon og veiledning.

I dagliglivet

Mange aktiviteter og avtaler er i denne kategorien, blant annet

 • behandling hos lege, psykolog, fysioterapeut med flere
 • foreldremøter
 • ærend i banken
 • kurs og møter (som ikke er jobbrelatert)
 • fritidsaktiviteter
 • folkehøyskole
 • dåp
 • bursdag
 • konfirmasjon
 • bryllup
 • begravelse

Du kan lese mer om rettighetene dine i folketrygdloven § 10-7 f og § 10-7 g og de tilhørende forskrifter og rundskriv. Du kan også få informasjon og veiledning fra tolketjenesten. Særlig kan det være nyttig å ta kontakt når det gjelder tolking ved helsehjelp. Her er ansvaret delt. NAV har ansvar for tolking ved helsehjelp som dekkes av folketrygden og som ikke krever innleggelse. Krever undersøkelsen og behandlingen innleggelse i sykehus eller annen helseinstitusjon, er det institusjonen som har ansvaret for tolkingen.

I utlandet

Dersom du er under 18 år eller har behov for å reise i forbindelse med arbeid eller kortvarig undervisning i utlandet, får du dekket tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter. Utdanningsreisen må være en del av skolens obligatoriske undervisning og behovet må være bekreftet av skolen eller opplæringsstedet.

Ved andre reiser (organisasjonsarbeid, ferie og fritid, helsereiser m.m.) må du selv dekke tolken(e)s reise- og oppholdsutgifter. Unntaket er døvblinde som trenger to tolker. De får dekket reise- og oppholdsutgifter for tolk nummer to.

Folketrygden dekker lønn til tolkene i alle tilfeller.

Utenlandsk statsborger

Er du utenlandsk statsborger og døv, døvblind eller hørselshemmet, kan du benytte deg av NAVs tolketjenester hvis du oppfyller ett av følgende vilkår:

 • Du er medlem i folketrygden.
  Alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden. Du må ha oppholdt deg i Norge i minst 12 måneder eller oppholdet må være ment å vare så lenge for at du skal bli regnet som bosatt. Oppholdet må være lovlig. Se folketrygdloven § 2-1.
 • Du oppholder deg i Norge i en kortere periode og opplever fare for liv og helse.
  Dette kan gjelde asylsøkere, ferierende og andre.

Tolketjenesten formidler tolker som først og fremst oversetter mellom norsk tale og norsk tegnspråk eller skriftlig norsk.

Lover og rundskriv

Her finner du lenker til aktuelle bestemmelser på tolkeområdet.

De sentrale bestemmelsene på tolkeområdet finner du i folketrygdloven, kapittel 10 - Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet.

Forskriftene redegjør for rettighetene. Rundskrivene redegjør for praksis rundt forskriften.