Rente- og avdragsfritt lån til spesialtilpasset kassebil

Er du avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bilen, kan du få stønad til spesialtilpasset kassebil. Stønaden gis som rente- og avdragsfritt lån. Denne stønaden kan også gis til å dekke transportbehov i dagliglivet og avhenger ikke av at du er i arbeid eller under utdanning.

Du får dekket den del av bilprisen som overstiger 150 000 kroner. De første 150 000 kronene behovsprøves mot din og eventuelt ektefellens inntekt.

Valg av bil

Du får stønad til den rimeligste bilen som er hensiktsmessig for deg. I utgangspunktet gis det stønad til gjenbrukbar bil fra bilsenteret. Hvis dette ikke er mulig, kan du få stønad til ny bil. NAV har innkjøpsavtale med bilforhandlere om enkelte bilmerker.

Ønsker du å kjøpe en dyrere bil enn du har fått stønad til, kan du velge en dyrere modell fra den leverandøren bilsenteret anbefaler. Du må selv betale prisdifferansen for selve bilen, avgiftene og eventuell tilpasning av bilen. Det er bilsenteret som bestiller bilen, du må derfor ikke gå til innkjøp av bil selv.

Begrensinger i råderetten

Du råder ikke over bilen som du vil. Når du får stønad, undertegner du på et gjeldsbrev og en salgspanterklæring som innebærer begrensninger i råderetten over bilen.

Lånet er rente- og avdragsfritt og skal tilbakebetales når vilkårene for rett til stønad ikke lenger er oppfylt. Lånet anses som forfalt til betaling:

  • dersom du i løpet av låneperioden selger, gir eller bytter bort, låner eller leier ut motorkjøretøyet uten at Arbeids- og velferdsetaten samtykker i det 
  • dersom motorkjøretøyet ikke blir registrert på deg
  • dersom motorkjøretøyet ikke lenger blir brukt til det formålet som var forutsetningen for at tilskuddet ble gitt
  • dersom motorkjøretøyet ikke holdes fullkasko- eller tredjemannsforsikret eller forsikringsvilkårene ikke overholdes eller
  • dersom motorkjøretøyet ikke vedlikeholdes ved jevnlig service, reparasjoner o.a.

Bytte av bil

Bilen må være minst 11 år før du kan få ny stønad. Dersom bilen er gitt for å komme til og fra arbeid kan det søkes om ny stønad når bilen er 8 år og har gått 150 000 km.