Opphold på folkehøyskole

Hvis du har behov for å bli mer selvhjulpen i dagliglivet kan du få dekket deler av utgiftene til folkehøyskole.

Hvem kan få dekket folkehøyskole?

Hvis du har vansker med å lage mat, kommunisere, ivareta personlig hygiene eller andre hverdagslige aktiviteter, kan du få dekket deler av utgiftene til opphold på folkehøyskole. Opplæringen som du får på folkehøyskolen må være nødvendig for at du skal bli mer selvhjulpen.

Hva dekker folketrygden?

Du må selv betale de ordinære bo- og oppholdsutgiftene. Du kan få dekket utgifter som overstiger dette. 

Du kan vanligvis få stønad til folkehøyskole i ett år. I spesielle tilfeller kan du få stønad i to år.

Uføretrygd blir utbetalt som vanlig når du er på folkehøyskolen. Hjelpestønad kan bli avkortet.

Reiseutgifter ved skoleårets begynnelse og slutt kan dekkes. Utgifter til hjemreise dekkes ikke. Les mer om dekning av reiseutgifter.

Hvordan søker du?

Du eller dine foresatte må søke. Bruk søknadsskjema NAV 10-07.18.

Du må legge ved en uttalelse eller vurdering av behovet fra lege, pp-tjeneste eller en annen kompetent fagperson.

Du bør også legge ved en vurdering fra folkehøgskolen med et begrunnet kostnadsoverslag over ekstrautgiftene som NAV skal dekke.