Barn og hjelpemidler i hjemmet

Barn trenger mye tid og oppmuntring for å delta og ta ansvar for gjøremålene sine selv. Det er lett for foreldre og hjelpere å bevisst eller ubevisst overta ansvaret. Men barn er oftest interessert i å klare seg på egenhånd. "Jeg kan og vil" er et godt utgangspunkt for å la barnet ta del i dagligdagse aktiviteter.

Generelle tips og råd

Barn og unge med funksjonsnedsettelser trenger ofte hjelp. Ikke bare i en kort periode mens de er små, men ofte under hele oppveksten.

Tenk fremover og velg fleksible løsninger som kan endres ved behov, avhengig av barnets diagnose og funksjon. Hvilke aktiviteter er vanskelig å utføre? Kan tilrettelegging med hjelpemidler gjøre det lettere?

Å ta del i aktiviteter og å være selvhjulpen er viktig. Hvordan kan barnet utvikle selvstendighet gjennom hverdagsaktiviteter? Hva fremmer barnets aktivitet og deltakelse?

Legg til rette for gode arbeidsstillinger og rutiner for foreldre og hjelpere. Kan eksisterende bolig tilrettelegges slik at den blir hensiktsmessig for barnet og familien, eller må ny bolig vurderes? Dersom det er aktuelt med annen bolig - ta kontakt med boligkontoret i kommunen.

  • Er dørene brede nok for manuell eller elektrisk rullestol, må terskler fjernes? Er det plass nok til hjelpemidler, og er atkomsten hensiktsmessig til de forskjellige rommene?
  • Er det tilstrekkelig antall stikkontakter? Mange hjelpemidler trenger strøm, for eksempel omgivelseskontroll, heis, bryterstyrte leker.
  • Gir boligløsningen mulighet for kontakt og samvær - og samtidig mulighet for å være alene?

Gjør boligen og uteområdet sikkert med tanke på ulykker. Stikkontakter og vinduer må sikres. Unngå utspring og skarpe kanter. Skap med skyvedør hindrer kollisjon med skapdører. Sett opp gelender og kanter ute etter behov.