Opplysning, råd og rettleiing

Du har rett til å få opplysning, råd og rettleiing som kan bidra til å løyse eller førebyggje sosiale problem.

Kva tyder opplysning, råd og rettleiing?

Alle offentlege kontor har plikt til å rettleie om si eiga verksemd.

Dersom du treng hjelp frå andre offentlege instansar, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får hjelpa du treng.

Det kan også vere behov for at fleire instansar samarbeider for å kunne gi deg best mogleg hjelp. Dersom du ønskjer det, kan NAV til dømes samarbeide med skule, oppfølgingsteneste, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og distriktspsykiatriske sentera (DPS).

Kven kan få opplysning, råd og rettleiing?

Du har rett til opplysning, råd og rettleiing uavhengig av om du allereie er i ein vanskeleg livssituasjon eller om du tek imot andre tenester frå NAV. Du må vanlegvis sjølv ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å få råd og rettleiing. Då vil NAV-kontoret tilby deg ei samtale om livssituasjonen din.

I nokre tilfelle kan også NAV-kontoret på eige initiativ gi informasjon, råd og rettleiing dersom det kan bidra til å løyse eller førebyggje sosiale problem.

Dersom du får økonomisk sosialhjelp kan råd og rettleiing bidra til å støtte opp under moglegheitene dine til å klare deg sjølv.

Teieplikt

Alle som jobbar i NAV har teieplikt. Du kan be om at ei rådgivingssamtale blir gjennomført  på ein skjerma stad.