Betalingsproblemer

Ta kontakt med NAV Innkreving for å avtale nedbetaling av kravet. Du kan bli bedt om å dokumentere inntekter og utgifter.

Søknad om endring av betalingsordningen/trekkbeløpet  

Fyll ut Opplysningsblankett om økonomi for innkreving NAV 52-00.05. Opplysningsskjemaet sender du til NAV Innkreving med dokumentasjon på husstandens samlede inntekter og utgifter. En veiledning ligger i opplysningsskjemaet.

Krav til dokumentasjon

Inntekter

 • Alle lønnsinntekter må være dokumentert. Det gjelder både deg, eventuell ektefelle/ samboer og andre i husstanden, for eksempel barn. Det er husstandens samlede inntekter og utgifter som legges til grunn ved vurderingen.
 • Eksempel på dokumentasjon er kopi av lønnslipp, eller kopi av vedtaksbrev eller lignende fra NAV med informasjon om dagsats og eventuelle barnetillegg.
 • Selvstendig næringsdrivende må dokumentere sin inntekt med kopi av skattemelding og næringsoppgave for siste år. Også inntekter i form av renteinntekter, aksjeutbytte, livrente, leieinntekter og lignende skal dokumenteres.

Utgifter

Livsopphold

 • Fra og med 01.07.14 benytter NAV Innkreving livsoppholdssatsene som er fastsatt i forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning (FOR-2014-06-13-724). Strøm og reiseutgifter inngår i livsoppholdssatsen. Oversikt over satsene finner du i Opplysningsskjema om økonomi for innkreving. Livsoppholdssatsene blir i henhold til forskriftenes § 6 justert årlig den 01.juli i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. 

Utgifter til barnepass

 • Eksempel på dokumentasjon er kopi av regning for barnehage, dagmamma eller SFO.

Boligutgifter 

 NAV Innkreving vil alltid vurdere hva som kan regnes som rimelige boutgifter.

 • Hvis du betaler husleie, kan du dokumentere dette med kopi av leieavtale eller husleieregning.
 • Dokumentasjon på boliglån må klart vise lånets formål og nedbetalingstid. Når det gjelder nedbetalingstid på boliglån, regner NAV Innkreving med at 20 års avdragstid er normalt for førsteprioritetslån innenfor 80 % av boligtaksten.
 • Boligforsikring dokumenteres med forsikringsavtale eller kopi av siste regning. Det er viktig at dokumentasjonen viser tydelig hva som er forsikret, hvilken periode forsikringen gjelder og hva som er prisen.
 • Kommunale avgifter dokumenteres med kopi av regning. Dokumentasjonen må vise hvilken periode det er betalt for.

Barnebidrag og samværsutgifter

 • Du må oppgi det du betaler i både bidrag og eventuell nedbetaling av bidragsgjeld.
 • Hvis du også betaler bidrag utenom NAV Innkreving (privat avtale), må du dokumentere dette med kopi av avtalen og kvittering for betalt bidrag.
 • Dokumentasjon av samvær er enten en kopi av samværsavtalen eller en bekreftelse som viser at samvær finner sted.
 • Eksempel på dokumentasjon av reiseutgifter ved samvær er kopi av billetter. NAV Innkreving vil vurdere hva som kan regnes som rimelige utgifter.
 • Hvis du har samvær med mer enn to barn, blir det gjort et fradrag på 20% fra og med barn nummer tre. Fradraget skal gjøres for de yngste barna. Oversikt over samværsklasser finner du i Opplysningskjemaet om økonomi for innkreving.

Andre utgifter

Hvis du krever fradrag for andre utgifter må du begrunne dette.

 • Livsoppholdssatsen inkluderer reiseutgifter. Hvis du ikke kan bruke kollektivtransport, eller har ekstra lang reisevei, kan du kreve fradrag for høyere reiseutgifter. Hvis du ikke kan benytte kollektivtransport, må arbeidsgiveren eller legen din bekrefte dette. Du må også oppgi reiseavstand.
 • Livsoppholdssatsen inkluderer også strømutgifter. Hvis du har ekstra høye utgifter til strøm/oppvarming, kan du kreve fradrag for dette. Utgiftene må være dokumentert med kopi av strømregning der årlig forbruk framkommer, eller en bekreftelse fra strømleverandør på forbruk og hva du faktisk har betalt de siste 12 månedene.

Hva må du vite?

 • Vi tar ikke hensyn til utgifter som ikke er dokumentert når søknaden/klagen blir behandlet.
 • Uriktige opplysninger kan medføre straffeansvar, jf. bidragsinnkrevingsloven § 33.
 • Vi gjør oppmerksom på at NAV Innkreving står fritt til å forhøye betalingen/trekkpålegget dersom det er grunnlag for det.

Trekk i lønn  

Hvis det er flere kreditorer som har lagt inn trekk i lønn/ytelsen din, er det regler for hvordan disse skal prioriteres. Hvis du er bidragspliktig blir bidrag prioritert foran andre kreditorer. Det betyr at NAV ikke tar hensyn til krav fra andre kreditorer når vi beregner betalings-/trekkbeløpet. 

Feilutbetalte ytelser har prioritet bak blant annet bidragskrav og skattekrav. Vi må ta hensyn til disse når vi beregner betalings-/trekkbeløpet. Reglene for prioritering finner du i dekningsloven § 2-7 e. 

Bidragsgjeld

Gjeld oppstår når du ikke betaler det månedlige bidraget. Gjeld kan også oppstå hvis NAV fastsetter eller endrer bidrag tilbake i tid.

Bidrag skal betales på forskudd. Det betyr at giroen du får gjelder bidrag for kommende måned. Både bidragsgjelden og bidrag for kommende måned er inkludert i saldoen som står på giroen. 

Purring

Hvis du ikke har betalt innen forfall, får du en purring. Selv om du ikke har mottatt giro en måned, har du likevel plikt til å betale innen fristen. Dette står i bidragsinnkrevingsloven § 9.

I bidragssaker blir det ilagt purregebyr. Purregebyr som ilegges på grunn av for sen betaling blir ikke slettet. Dette står i bidragsinnkrevingsloven § 36 og Forskrift om gebyr ved mislighold av bidrag m.v.

Varsel om tvangsfullbyrdelse

Hvis du ikke betaler innen fristen, regnes gjelden som misligholdt. Vi sender da et varsel om tvangsfullbyrdelse. I varselet får du to ukers frist til å innfri kravet. Hvis du ikke betaler innen fristen kan NAV Innkreving trekke i din lønn/ytelse, eller gjøre andre former for tvangsinnkreving.