Om NAV Innkreving

Language

NAV innkreving ble en del av Skatteetaten 1. april 2018. Endringen har ikke noen betydning for saken du har med NAV Innkreving.

Skatteetaten er nå behandlende etat. Innkrevingen gjøres fortsatt av NAV Innkreving (i loven kalt Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav) og reguleres i bidragsinnkrevingsloven.

I en overgangsfase er navnet fremdeles NAV Innkreving. Adresse, telefonnummer (21 05 11 00) og kontonummer for innbetalinger endres ikke. 

Vår e-post er ikke lenger i bruk. E-post erstattes av vår nye tjeneste i Altinn. Der finner du skjemaer for kontakt, klager, fullmakt, betalingsordning og fristforlengelse. Altinn gir en sikrere og raskere måte å sende informasjon på.

NAV Innkreving har som oppgave:

 • å kreve inn og formidle barnebidrag i inn- og utland
 • å kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV
 • å kreve inn andre krav fra inn- og utland

Om innkreving av bidrag

NAV Innkreving krever inn bidrag i saker fastsatt av NAV, og i saker der det er inngått privat avtale.

Det koster ingenting å la innkrevingen gå via NAV Innkreving selv om det er inngått privat avtale.

NAV gjør vedtak om størrelsen av barnebidraget hvis dere ikke har en privat avtale. NAV Innkreving formidler bidraget.

Mandat / virkemidler

Bidragsinnkrevingsloven av 29.april 2005 regulerer arbeidet til NAV Innkreving. Loven gir NAV Innkreving særnamsmannsmyndighet med anledning til innkreving av bidrag og bidragsgjeld i misligholdte saker. Samme myndighet gjelder for innkreving av for mye utbetalte trygdeytelser.

NAV Innkreving benytter seg av følgende virkemidler i sitt arbeid:

 • frivillig betaling
 • trekk i lønn hos arbeidsgiver
 • trekk og avregning i ytelser fra NAV
 • trekk i forsørgertillegg fra forsvaret
 • motregning i skatt, mva., etterbetalinger fra NAV og landbrukstillegg
 • utleggspant i formuesgoder (fast eiendom, konto, fondsaktiver, aksjer, obligasjoner)
 • utleggspant via lokal namsmann (bil, båt og annet løsøre)

Spesielle virkemidler:

 • anmeldelser
 • passbeslag
 • krav i konkurs- og dødsbo

Fakta

NAV Innkreving har ansvar for innkreving av:

 • Barne- og ektefellebidrag når det er søkt om offentlig innkreving, inn- og utland
 • Fastsatt særtilskudd i barnebidragssaker
 • Feilutbetalt bidragsforskudd
 • Fastsettelsesgebyrer i bidragssaker
 • Feilutbetalte ytelser fra NAV, fastsatt forvaltningsmessig eller ved dom
 • Etteroppgjør for mye utbetalt AFP og uføretrygd
 • Tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgivere som ikke har overholdt sin plikt om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • Tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register
 • Lønnsgarantikrav på vegne av NAV Lønnsgaranti
 • Misligholdt medlemspremie og administrasjonsvederlag for Garantikassen for fiskere (GFF)
 • EØS dagpengekrav (NAVI sender refusjonskrav til utenlandsk myndighet, dvs. hjemlandet til de borgere av EØS-land som oppholder seg i Norge og som har rett til å få utbetalt dagpenger i Norge)
 • Misligholdte billån gitt av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • Feilutbetalte ytelser av utenlandske myndigheter til personer bosatt i Norge
 • Refusjon for deler av statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen