Om NAV Innkreving

NAV Innkreving sine oppgaver er å kreve inn og formidle barnebidrag i inn- og utland, og kreve inn feilutbetalte ytelser fra NAV og andre krav i inn- og utland.

Les mer om hva slags krav NAV Innkreving har ansvar for i faktaboksen under.

Mandat

Bidragsinnkrevingsloven av 29. april 2005 regulerer arbeidet til NAV Innkreving. Loven gir NAV Innkreving særnamsmannsmyndighet og anledning til innkreving av bidrag og bidragsgjeld i misligholdte saker. Samme myndighet gjelder for innkreving av feilutbetalte ytelser.

Virkemidler

Hvis kravet ikke blir betalt frivillig, har NAV Innkreving følgende virkemidler:

 • Trekk i lønn
 • Trekk i ytelser og etterbetalinger fra NAV
 • Avregning i forsørgingstillegg fra blant andre NAV og Forsvaret
 • Motregning i skatt, merverdiavgift og landbrukstillegg
 • Krav i konkurs- og dødsbo
 • Utleggspant i:
  • fast eiendom
  • løsøre
  • andre formuesgoder (bankkonto, aksjer, obligasjoner)
 • anmeldelser
 • passbeslag
 • konkursbegjæring

Innkreving av bidrag

Bidragets størrelse kan enten fastsettes av NAV, eller partene kan inngå en privat avtale. I begge tilfellene kan NAV Innkreving stå for innkrevingen, og det koster ikke noe selv om det er inngått en privat avtale.

Les mer om hvordan du inngår en privat avtale.

Fakta

NAV Innkreving har ansvar for innkreving av:

 • Barne- og ektefellebidrag når det er søkt om offentlig innkreving, inn- og utland
 • Fastsatt særtilskudd i barnebidragssaker
 • Feilutbetalt bidragsforskudd
 • Fastsettelsesgebyrer i bidragssaker
 • Feilutbetalte ytelser fra NAV, fastsatt forvaltningsmessig eller ved dom
 • Etteroppgjør ved for mye utbetalt AFP
 • Tilbakekreving av sykepenger fra arbeidsgivere som ikke har overholdt sin plikt om utbetaling av sykepenger i arbeidsgiverperioden
 • Tvangsmulkt/gebyrer på vegne av NAV AA-register
 • Lønnsgarantikrav på vegne av NAV Lønnsgaranti
 • Misligholdt medlemspremie og administrasjonsvederlag for Garantikassen for fiskere
 • EØS dagpengekrav
 • Misligholdte billån og tilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral/Bilsenter
 • Feilutbetalte ytelser fra utenlandske myndigheter til personer bosatt i Norge
 • Refusjon for forskuttert utbetaling for AFP-ordningene
 • Refusjon for deler av statens utlegg i Yrkesskadeordningen fra Yrkesskadeforsikringsforeningen
 • Refusjon for utbetalinger fra Pensjonstrygden for sjømenn
 • Refusjon for forskuttering av tilleggspensjon for noen kommuner