Leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd

Language

Leveattester for 2017 er sendt til mottakere av pensjon og uføretrygd, som er registrert som bosatt i utlandet. Frist for innsending av leveattesten er 29. mai 2017.

Med ”pensjon” menes alders- og gjenlevendepensjon fra folketrygden, AFP, krigspensjon og statspensjon.

Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 60 år som er registrert bosatt i

  • land utenfor EØS-området
  • i EØS-landene Kroatia, Polen, Portugal og Spania.


Mottakere bosatt i Tyrkia har allerede fått tilsendt leveattest for 2017, med svarfrist 1. mai. Mottaker skal møte ved norsk ambassade eller konsulat i Tyrkia for kontroll av leveattest og legitimasjon.

For mottakere som ikke har sendt inn leveattest innen svarfristen, blir det sendt ut en purring. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil utbetalingen bli vurdert stoppet.

Les mer om leveattester