Leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd

Language

I april blir leveattester sendt til mottakere av pensjon og uføretrygd som er bosatt i utlandet. Frist for innsending av leveattesten er 29. mai 2018.

Med pensjon menes alders- og gjenlevendepensjon fra folketrygden, AFP, krigspensjon og statspensjon.

Årets leveattestkontroll omfatter mottakere over 30 år som er registrert bosatt i

  • land utenfor EØS-området
  • i EØS-landene Hellas, Kypros og Ungarn.

Mottakere bosatt i Chile fikk tilsendt leveattest i desember 2017 med svarfrist i februar 2018, og de vil derfor ikke motta ny leveattest nå.

For mottakere som ikke har sendt inn leveattest innen svarfristen, blir det sendt ut en purring. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil utbetalingen bli vurdert stoppet.

Les mer om leveattester.