Svangerskapspenger

Friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette å jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret, kan få svangerskapspenger.

Hvem kan få svangerskapspenger?

Du kan ha rett til svangerskapspenger hvis arbeidet, eller forhold på arbeidsplassen, medfører risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Dette gjelder for eksempel

  • arbeid med kjemiske stoffer
  • fysisk krevende arbeid
  • arbeid med stressbelastning
  • psykososiale forhold

Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for at du skal ha rett til svangerskapspenger. Inntekten din må på årsbasis utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Du kan få svangerskapspenger fra det tidspunktet du må avbryte arbeidet, og fram til tre uker før du har termin.

Hvis du kan jobbe redusert, kan du få graderte svangerskapspenger. Hvis du ikke kan jobbe under svangerskapet fordi du er syk, kan du ha rett til sykepenger.

Du kan lese mer om rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidstilsynet.no

Hva kan du få?

Du kan få stønad for inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet.

  • For arbeidstakere beregnes svangerskapspenger som hovedregel etter inntekten du har når du starter med svangerskapspenger
  • For selvstendig næringsdrivende og frilansere blir grunnlaget for svangerskapspenger som hovedregel beregnet ut fra gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekt for de siste tre inntektsårene. Svangerskapspengene utgjør 100 prosent av det beregnede inntektsgrunnlaget.

Svangerskapspenger kan utbetales inntil tre måneder tilbake i tid fra søknadstidspunktet.

Hvordan søker du?

Lege eller jordmor må alltid gjøre en medisinsk vurdering av risikoen for at fosteret kan bli skadet hvis du fortsetter å jobbe.

Er du arbeidstaker, søker du på Arbeidstilsynets skjema "Omplassering/ tilrettelegging pga. graviditet" (nr. 474 b). Lege eller jordmor fyller ut sin del av skjemaet. Skjemaet tar du med til arbeidsgiveren din.

Hvis arbeidsgiveren din ikke kan omplassere deg, skal arbeidsgiveren fylle ut sin del av skjemaet før du sender det til NAV. Til søknaden skal det følge med en førsteside, som du får laget i skjemaveilederen på nav.no.

Hvis arbeidsgiver utbetaler full lønn i den perioden du har rett til svangerskapspenger, regnes avkrysning om dette på blanketten "Inntektsopplysninger for arbeidstaker" - NAV 08-30.01 som søknad om refusjon fra folketrygden. For at arbeidsgiveren din skal få full refusjon, må du i tillegg søke om svangerskapspenger til rett tid.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser søker du på skjemaet ”Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilanser. Både du og lege eller jordmor må fylle ut skjemaet. Lege eller jordmor vurderer risiko for fosteret. Du må selv vurdere om arbeidet kan tilrettelegges slik at den risikofylte situasjonen opphører.

Du må i tillegg fylle ut og sende inn skjemaet "Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende/frilanser". Du finner skjemaene under "Skjema".

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.