Spesielt om foreldrepenger til far

Du kan ha rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter.

Det er datoen for fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon som avgjør hvilket regelverk du kommer inn under og hvor lang fedrekvoten er. Nedenfor kan du lese mer om rettighetene dine.

De to ukene far har rett til å ta i forbindelse med fødsel, er ikke en del av foreldrepengeperioden. Denne retten er beskrevet i arbeidsmiljølovens § 12-3. Du kan lese om lønn og permisjon på Altinn.no. Har du spørsmål, kan du kontakte Arbeidstilsynet.

Hvor lenge kan du få foreldrepenger?

Foreldrepengeperioden er tredelt mellom deg og mor. En del er forbeholdt mor (mødrekvote), en del er forbeholdt deg (fedrekvote),og fellesperioden er til valgfri fordeling mellom dere. Nedenfor er det rettighetene dine som blir omtalt. Les mer om foreldrepenger.

Hvis far skal benytte fellesperioden

Som far har du rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før stønadsperioden starter. Det stilles krav til mors aktivitet hvis far benytter seg av fellesperioden. Hun må:

 • være i arbeid
 • ta godkjent utdanning på heltid
 • ta godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som til sammen blir heltid
 • være helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade eller være innlagt på helseinstitusjon. I så fall må legen hennes skrive en funksjonsvurdering, der det går fram:
  1.    hvordan sykdommen eller skaden påvirker hennes evne til å ta seg av barnet
  2.    i hvilken grad hun er avhengig av hjelp
  3.    hvor lenge sykdommen eller skaden sannsynligvis kommer til å vare
 • delta på heltid i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven kapittel 2.
 • delta i kvalifiseringsprogrammet.

Jobber mor 75 prosent av full arbeidstid eller mer, likestilles dette med fullt arbeid. Hvis mor for eksempel jobber 80 prosent kan far ta ut opptil 100 prosent foreldrepenger. Jobber mor mindre enn 75 prosent av full arbeidstid, blir fars foreldrepenger redusert tilsvarende reduksjonen i mors arbeidstid. Mor kan for eksempel jobbe 50 prosent, og da vil far ha rett til ta ut 50 prosent foreldrepenger.

Hvis mor er alene om omsorgen for barnet, kan dere avtale at far kan avvikle deler av foreldrepengeperioden, også fedrekvoten.

Hvis bare far har rett til foreldrepenger

Som far har du rett til foreldrepenger hvis du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før foreldrepengeperioden starter, men du har ikke rett til fedrekvote med mindre mor har opparbeidet seg rettigheter til foreldrepenger og benytter seg av denne retten.

Det stilles de samme kravene til mors aktivitet som når far skal benytte fellesperioden.

Hvis mor fyller aktivitetskravet, kan du få foreldrepenger i opptil 40 eller 50 uker, avhengig av om du har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad. Ved fødsel kan du tidligst starte perioden med foreldrepenger 6 uker etter fødselen. Ved adopsjon kan du starte permisjonen fra omsorgsovertakelsen. Hvis mor ikke fyller aktivitetskravet 6 uker etter fødselen eller ved omsorgsovertakelse, mister du foreldrepenger. For å få benyttet alle ukene du har rett til, må du derfor starte perioden med foreldrepenger 6 uker etter fødselen, og senest 6 uker etter omsorgsovertakelse ved adopsjon.

Hvis du ønsker å utsette foreldrepengeperioden i 2 uker eller mer på grunn av heltidsarbeid, må du først ta ut foreldrepenger sammenhengende i minst 6 uker. I disse 6 ukene kan du kombinere arbeid med foreldrepenger. Du kan ikke utsette foreldrepengeperioden hvis mor ikke er i aktivitet.

Hvis du bor sammen med mor og hun er uføretrygdet, kan du få foreldrepenger i 15 uker. Disse ukene må du ta ut etter de første 6 ukene etter fødselen eller omsorgsovertakelsen, og innen 46 eller 56 uker etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

Du må søke skriftlig om foreldrepenger og utsettelse. Husk å søke til rett tid.

Du kan ha rett til engangsstønad

Hvis du ikke har rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad.

 • for hvert barn du adopterer alene.
 • når du får foreldreansvar når den andre av foreldrene dør.
 • når du får tildelt foreldreansvar etter barneloven §§ 38 og 63
 • når du innen 56 uker etter fødselen eller omsorgsovertakelsen har overtatt omsorgen for barnet med sikte på å overta foreldreansvaret alene etter barneloven.

Medmor har samme rettigheter som far.

Flerbarnsfødsel og -adopsjon  dersom bare far har rett til foreldrepenger

Når bare du har rett til foreldrepenger, har du ikke rett til fedrekvote. Du kan imidlertid ta ut foreldrepenger i ekstraukene som dere får som følge av en flerbarnsfødsel/-adopsjon. Det er ikke krav om at mor er i aktivitet i disse ukene, og du kan velge å starte uttaket rett etter fødselen/omsorgsovertakelsen. Du må starte uttaket av ekstraukene i løpet av den ordinære stønadsperioden, det vil si innen 46 eller 56 uker etter fødselen/omsorgsovertakelsen, avhengig av den dekningsgraden dere har valgt.

Stønadsperioden når far er alene om omsorgen for barnet

Hvis du er alene om omsorgen for barnet, kan du få foreldrepenger i opptil 46 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 56 uker med 80 prosent dekningsgrad. Det gjelder både ved fødsel og ved omsorgsovertakelse ved adopsjon. Dekningsgraden gjelder for hele perioden. Hvis mor har mottatt foreldrepenger før du blir alene om omsorgen, kan du få foreldrepenger for den gjenstående perioden.