Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Hvem kan få foreldrepenger?

Du kan få foreldrepenger hvis du har vært yrkesaktiv og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før foreldrepengeperioden begynner. Alle dagene du har vært i arbeid medregnes. Dager uten arbeid regnes med i opptjeningstiden hvis du har vært i arbeid i 4 uker sammenhengende og tidsrommet mellom hver arbeidsdag ikke overstiger 14 dager.

Hvis du har en arbeidsavtale om fast turnus, vil dagene du ikke er i jobb regnes med i opptjeningstiden, selv om du jobber sjeldnere enn hver 14. dag.

Årsinntekten din må være minst halvparten av grunnbeløpet (G) i folketrygden. Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt:

 • sykepenger
 • foreldrepenger
 • svangerskapspenger
 • omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet
 • pleie- og opplæringspenger
 • dagpenger under arbeidsløshet
 • arbeidsavklaringspenger
 • omsorgsstønad

Også andre forhold kan likestilles med yrkesaktivitet. Dette kan være:

 • lønn fra arbeidsgiver under videre- eller etterutdanning
 • ventelønn
 • avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste
 • Etterlønn fra arbeidsgiver

Hvis du ikke har opparbeidet deg rett til foreldrepenger, kan du ha rett til engangsstønad.

Foreldrepengeperioden er tredelt: Mødrekvote, fedrekvote (også kalt pappaperm) og fellesperiode. Far har bare rett til fedrekvote hvis mor har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Hvis mor ikke har opparbeidet seg rettigheter, kan far ha en selvstendig rett til foreldrepenger.

Hvis dere ønsker å ta ut foreldrepenger samtidig, er det noen begrensninger. Les mer om samtidig uttak.

Hva kan du få?

Er du arbeidstaker, er foreldrepengegrunnlaget som hovedregel beregnet etter inntekten du har når du går ut i permisjon.

Arbeidstakere har også rett til feriepenger av foreldrepengene. Vær oppmerksom på at det bare er de første 12 eller 15 ukene av den samlede foreldrepengeperioden som gir rett til feriepenger fra NAV.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene som hovedregel på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene du har fått skatteoppgjør for.

Mottar du dagpenger eller andre stønader fra NAV, finner du hovedreglene for beregning av foreldrepenger her.

Foreldrepenger utbetales ut fra en dagsats. Én foreldrepengeuke er 5 stønadsdager. Du får dermed ikke foreldrepenger for lørdager og søndager.

NAV dekker ikke den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Hvor lenge kan du få foreldrepenger?

Når du søker om foreldrepenger, må du/dere velge mellom en dekningsgrad på enten 100 prosent eller 80 prosent av foreldrepengegrunnlaget. Den samlede foreldrepengeperioden ved fødsel er på 49 uker med 100 prosent dekningsgrad og 59 uker med 80 prosent dekningsgrad. Vær oppmerksom på at den dekningsgraden mor velger, også vil gjelde for far når han skal ta ut sin del av permisjonen.

3 av ukene (15 virkedager) i foreldrepengeperioden er forbeholdt mor og må tas rett før termindato. Disse ukene kan ikke benyttes etter at barnet er født. Hvis fødselen skjer for eksempel én uke før termindato, får du altså ikke denne uken tilbake senere i foreldrepengeperioden.

Hvis barnet blir født etter termindato, vil dagene fra termindato og fram til fødselen trekkes fra fellesperioden.

Mor kan starte uttaket av foreldrepenger opptil 12 uker før termin, i så fall trekkes alt over 3 uker av fellesperioden.

Foreldrepenger ved adopsjon starter når du overtar omsorgen for barnet. Den samlede foreldrepengeperioden for adopsjon er dermed på 46 uker med 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ved 80 prosent dekningsgrad.

Den totale utbetalingen av foreldrepengene blir høyere ved å velge 100 prosent dekningsgrad. Noen velger å ta ut foreldrepenger med 100 prosent dekningsgrad og deretter ulønnet permisjon. Hvis du tar ulønnet permisjon i mer enn 14 dager, kan det påvirke retten din til blant annet sykepenger og pleiepenger.

For flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig 1. juli 2018 og senere

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av to barn, gis foreldrene 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

Ved fødsel eller samtidig adopsjon av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er fellesperioden som utvides.

For flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig til og med 30. juni 2018

Ved flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, blir foreldrepengeperioden utvidet med 5 uker for hvert barn mer enn ett hvis du har valgt 100 prosent dekningsgrad. Hvis du har valgt 80 prosent dekningsgrad, blir utvidelsen 7 uker.

Fordeling av permisjonen

Fødsel og adopsjon 1. juli 2018 og senere

Både mødrekvoten og fedrekvoten er på 15 uker. De første 6 ukene etter fødselen er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten.

Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 15 uker fedrekvote og 15 uker mødrekvote er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 16 eller 26 uker, avhengig av om dere har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad.

Fødsel og adopsjon til og med 30. juni 2018

Både mødrekvoten og fedrekvoten er på 10 uker. De første 6 ukene etter fødselen er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten.

Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 10 uker fedrekvote og 10 uker mødrekvote er trukket fra. Fellesperioden blir dermed på 26 eller 36 uker, avhengig av om dere har valgt 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad.

Hvis fødselen skjer etter termindato, vil dagene fra termindato og fram til fødselen trekkes fra fellesperioden. Resten av fellesperioden kan dere dele som dere ønsker.

Mor kan starte uttaket av foreldrepenger opptil 12 uker før termindato, i så fall tas dette fra fellesperioden.

Hvis far skal benytte seg av fellesperioden, stilles det krav til mors aktivitet. Hvis far ønsker å utsette fedrekvoten, må han søke om dette. For å unngå å miste stønadsdager, må NAV ha mottatt søknaden senest siste dag i fellesperioden.

Du trenger ikke ta foreldrepengeperioden sammenhengende. Du kan for eksempel utsette foreldrepengeperioden mens du på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta deg av barnet eller fordi du ønsker å jobbe heltid. Dette kalles fleksibelt uttak av foreldrepenger.

Dere må bruke opp foreldrepengeperioden innen 3 år etter at barnet er født eller adoptert. Hvis det er dager dere ikke har brukt opp, vil dere miste dem.

Hvis dere får et barn til før foreldrepengeperioden for det første barnet er oppbrukt, mister dere retten til å ta ut de ubrukte ukene for det første barnet. Dere kan imidlertid ha rett til full periode med foreldrepenger for det andre barnet. Den nye perioden starter 3 uker før termindatoen.

Hvis mor er alene om omsorgen for barnet, kan hun søke om å få fedrekvoten overført til seg. Dere kan også avtale at far benytter seg av deler av foreldrepengeperioden, også fedrekvoten.

Medmor har samme rettigheter som far.

Spesielt for adopsjon

Barnet må være under 15 år for at du skal kunne ha rett til foreldrepenger.

Du får normalt ikke foreldrepenger ved adopsjon av ektefellens barn. Unntaket er hvis du adopterer barnet i løpet av foreldrepengeperioden.

Hvordan søker du om foreldrepenger?

Du må søke om foreldrepenger, det gjelder både mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden

For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du søke til rett tid.

Du kan søke elektronisk om foreldrepenger og om å utsette foreldrepengeperioden:

Søk foreldrepenger

Arbeidsgiveren din kan søke om refusjon fra folketrygden dersom han eller hun utbetaler full lønn til deg i permisjonstiden. Dette gjøres ved at arbeidsgiver på skjema for inntektsopplysninger krysser av for at han eller hun krever foreldrepengene utbetalt til seg. Du som arbeidstaker må likevel sende egen søknad om foreldrepenger for at arbeidsgiveren din skal få refusjon.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Til eller fra utlandet

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar foreldrepenger fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen

Hvis du har arbeidet i et annet EØS-land, kan denne perioden legges til opptjeningstiden din i Norge for rett til foreldrepenger. Ditt siste arbeidsforhold før du starter på foreldrepengeperioden må imidlertid være/ha vært i Norge.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Du må søke hvis du skal utsette, gradere eller endre foreldrepengeperioden.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du finner opplysninger om dine utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt. NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten for foreldrepenger.