Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Mor kan få engangsstønad hvis hun ikke har rett til foreldrepenger. Hvis far er alene om omsorgen, kan han ha rett til engangsstønad.

Hvem kan få engangsstønad?

Hvis du føder barn eller adopterer barn under 15 år og ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, kan du få engangsstønad. Du kan få engangsstønad for hvert barn du føder eller adopterer. Adopsjon av ektefelles barn gir ikke rett til engangsstønad.

Du må være medlem i folketrygden på det tidspunktet du føder eller adopterer barn for å kunne ha rett til engangsstønad.

Fars rettigheter

Far kan i visse tilfeller få engangsstønad. Det kan gjelde

  • for hvert barn du adopterer alene
  • når du får foreldreansvar når den andre av foreldrene dør
  • når du får tildelt foreldreansvar
  • hvis du innen 56 uker etter fødselen eller omsorgsovertakelsen har overtatt omsorgen for barnet med sikte på å overta foreldreansvaret alene

Far kan ha opparbeidet seg egen rett til foreldrepenger.

Hva kan du få?

Stønaden er en skattefri engangssum, og beløpet finner du under Satser.

Hvordan søker du?

Du må søke skriftlig om engangsstønad.

Du må legge ved en bekreftelse på termin. Denne må være skrevet ut av lege eller jordmor når du er i 26. svangerskapsuke eller senere.

Du må søke om engangsstønad senest seks måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

Søk engangsstønad

På siden saksbehandlingstider i NAV kan du se hvor lang tid det vanligvis tar å behandle søknaden.

Når blir pengene utbetalt?

Engangsstønad utbetales vanligvis i forbindelse med fødselen eller adopsjonen.