Engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Mor kan få engangsstønad hvis hun ikke har rett til foreldrepenger, eller hvis hun velger engangsstønad istedenfor foreldrepenger.

Hvem kan få engangsstønad?

Du kan få engangsstønad når du føder eller adopterer barn under 15 år og ikke har rett til foreldrepenger, eller ønsker engangsstønad istedenfor foreldrepenger. Du kan få engangsstønad for hvert barn du føder eller adopterer.

Adopterer du barnet til ektefellen din, har du ikke rett til engangsstønad.

Du må bo i Norge når barnet blir født eller adoptert. Hvis du ikke bor i Norge, må du være medlem i folketrygden på en annen måte.

Hvis du har hatt inntekt eller ytelser fra NAV i minst 6 av de siste 10 månedene, kan du ha rett på foreldrepenger istedenfor engangsstønad.

Fars rettigheter

Far kan i visse tilfeller få engangsstønad. Det kan gjelde

  • for hvert barn du adopterer alene
  • når du får foreldreansvar når den andre av foreldrene dør
  • når du får tildelt foreldreansvar
  • hvis du innen 56 uker etter fødselen eller omsorgsovertakelsen har overtatt omsorgen for barnet med sikte på å overta foreldreansvaret alene

Far kan ha opparbeidet seg egen rett til foreldrepenger.

Hva kan du få?

Stønaden er en skattefri engangssum, og beløpet finner du under Satser.

Hvordan søker du?

Du må søke om engangsstønaden. Far kan ikke søke for mor, hun må sende egen søknad.

Mor må legge ved en bekreftelse på termin sammen med søknaden sin. Denne må være skrevet ut av lege eller jordmor når du er i 26. svangerskapsuke eller senere.

Du må søke om engangsstønad senest seks måneder etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

Søk engangsstønad

På siden saksbehandlingstider i NAV kan du se hvor lang tid det vanligvis tar å behandle søknaden.

Når blir pengene utbetalt?

Engangsstønad utbetales vanligvis i forbindelse med fødselen eller adopsjonen.