Beregning av foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre foreldrenes inntekt ved fødsel og adopsjon.

Foreldrepenger beregnes av den inntekten du vanligvis har. Hva som er ditt vanlige inntektsnivå, fastsettes etter en individuell vurdering. I tillegg tas det hensyn til hvorvidt du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

NAV utbetaler foreldrepenger opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Inntekter som tas med i beregningen er lønnsinntekt og godtgjørelser som er resultat av din egen arbeidsinnsats og som gir pensjonspoeng. Inntekter som ikke tas med i beregningen er lønn for overtid, feriepenger og godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med arbeidet. Hvis du mottar naturalytelser under foreldrepengeperioden tas disse ikke med i beregningsgrunnlaget.

Hvis du har inntekter både som arbeidstaker, selvstendig og/eller frilanser, gjelder det spesielle regler som du kan få mer informasjon om ved å ringe oss på 55 55 33 33 eller ved å kontakte oss på chat eller Facebook.

Foreldrepenger for arbeidstakere

Utgangspunktet for beregningen er den inntekten du har når stønadsperioden din starter. Arbeidsgiver må dokumentere inntekten din ved å fylle ut og sende inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01 til NAV. Vi sammenligner denne inntekten med gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten din de tre siste årene. Vi legger vekt på opplysninger om arbeidssituasjonen din på søknadstidspunktet og vurderer om den nåværende inntekten eller gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten de tre siste årene skal legges til grunn ved fastsettelsen av grunnlaget for beregningen av foreldrepengene.

Foreldrepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Grunnlaget for beregningen av foreldrepengene skal som hovedregel tilsvare gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten din de siste tre årene. NAV legger til grunn opplysninger fra Skatteetaten. NAV skal likevel alltid vurdere om denne inntekten er representativ ut i fra opplysninger om arbeidssituasjonen din som du gir på søknadstidspunktet. Hvis du opplyser og dokumenterer at arbeidssituasjonen eller virksomheten din er varig endret slik at inntekten din også er endret, kan NAV legge inntekten du har når stønadsperioden starter, til grunn ved fastsettelsen av grunnlaget for beregningen av foreldrepengene.

Hovedregelen for beregning av foreldrepenger når du mottar andre stønader

  • Hvis du er arbeidsledig og mottar dagpenger, er beregningsgrunnlaget for foreldrepengene lik det du får utbetalt i dagpenger. For gravide kvinner som er helt eller delvis arbeidsledige og mottar dagpenger, kan grunnlaget for beregningen av foreldrepengene fastsettes etter inntekten i de beste seks månedene av de siste ti månedene før stønadsperioden starter hvis det er mest gunstig.
  • Hvis du avtjener militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste, skal beregningsgrunnlaget minst være tre ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger, er beregningsgrunnlaget lik det beløpet som du får i arbeidsavklaringspenger.
  • Hvis du mottar sykepenger, svangerskapspenger, opplæringspenger, pleiepenger eller omsorgspenger, beregnes foreldrepengene ut i fra det samme inntektsgrunnlaget som for disse ytelsene.
  • Hvis en periode med foreldrepenger fører til opptjening av rett til en ny periode med foreldrepenger (kort tid mellom fødslene eller adopsjonene), er det de faktisk utbetalte foreldrepengene som legges til grunn ved den nye beregningen. Det betyr at hvis du har opptjent rett til nye foreldrepenger mens du mottok foreldepenger med 80 prosent dekningsgrad, er det denne utbetalingen som blir grunnlaget ditt for den nye perioden med foreldrepenger.