Husk å søke til rett tid

For å få foreldrepenger til rett tid og ikke miste rettigheter, må du være kjent med hvilke frister som gjelder.

For å kunne beregne hva du skal ha utbetalt i foreldrepenger, må NAV ha mottatt informasjon om hvilken inntekt du har når du skal starte på foreldrepengeperioden. Vi må også ha informasjon om ansettelsesforholdet ditt fra både deg og arbeidsgiveren din. Gjelder det mors søknad om foreldrepenger ved fødsel, må vi også ha terminbekreftelse fra lege eller jordmor som er datert i 26. svangerskapsuke eller senere.

Barnet må være født før NAV kan behandle fars søknad om foreldrepenger. 

NAV kan ikke behandle søknaden hvis vi ikke har oppdaterte opplysninger.

For at søknaden skal være ferdigbehandlet innen du starter på foreldrepengeperioden din, må du ta hensyn til saksbehandlingstiden i ditt fylke.

Hvis saksbehandlingen er på for eksempel 9 uker, søker du 9 uker før du skal starte på foreldrepengeperioden.

Du kan få utbetalt foreldrepenger på etterskudd i opptil 3 måneder fra NAV mottok søknaden. Du får ikke foreldrepenger på etterskudd hvis du har søkt for sent om utsettelse eller gradert uttak. 

De samme kravene til dokumentasjon på inntekt og ansettelsesforhold gjelder for far, hvis mor mottar engangsstønad og far har rett til foreldrepenger. Vær oppmerksom på at for å få full utnyttelse av foreldrepengeperioden din, må du starte permisjonen umiddelbart etter mors obligatoriske 6 uker.

Du kan søke elektronisk om foreldrepenger og engangsstønad.

Utsettelse

Du kan vente med å ta ut foreldrepenger til barnet har blitt litt større, men da må du søke om utsettelse.

Hvis du for eksempel skal utsette fedrekvoten på grunn av fulltidsarbeid, må NAV ha mottatt søknad om utsettelse innen siste dag i fellesperioden. Du finner datoen i mors vedtaksbrev om foreldrepenger. Hvis du søker for sent, mister du dager. Søker du for eksempel fem dager for sent, mister du fem dager av kvoten din.

Hvis du vil ta ut fedrekvoten rett etter fellesperioden, trenger du ikke søke om utsettelse.

Gradert uttak

Hvis du skal ta ut graderte foreldrepenger, altså være delvis i jobb og delvis i permisjon, må du søke om gradert uttak før du begynner i delvis arbeid. Søker du for sent, får du færre dager du kan fordele over en lengre periode.

Eksempel: Om du starter i jobb 1. juni og du ikke sender søknad før 15 juni, vil du ikke kunne forlenge stønadsperioden med de 15 dagene du både har fått foreldrepenger og vært i delvis jobb. NAV kan i tillegg kreve tilbakebetaling for den tiden du har vært delvis i jobb med full utbetaling av foreldrepenger. I dette tilfellet må du altså søke før 1. juni.

Endringer

Hvis du har søkt om foreldrepenger og ønsker å endre tidspunktet, må du søke før endringen skjer. Hvis du for eksempel skal søke om utsettelse på grunn av ferie, må NAV ha mottatt søknaden før ferien starter.