Pleiepenger

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.

Hvem kan få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger dersom du er forelder eller nær pårørende som pleier et sykt barn. Det er nærheten din til barnet som avgjør hvorvidt du har rett til pleiepenger. Profesjonelle aktører rundt barnet, som for eksempel støttekontakter, avlastningshjem eller lignende, har ikke rett til pleiepenger.

Du som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase kan også ha rett til pleiepenger. Som nærstående er det naturlig å regne personer med nære familierelasjoner til den som er pleietrengende. Men det vil også kunne være personer som den pleietrengende har knyttet et nært personlig forhold til, for eksempel en nær venn eller nabo.

Pleiepenger ved barns sykdom

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste fire ukene før pleiepengene skal starte, og ha tapt arbeidsinntekt.

Dersom du har omsorg for barn under tolv år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller som er behandlet poliklinisk, kan du har rett til pleiepenger fra NAV. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet gjelder retten til barnet er 18 år.

Barnet må ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie i mer enn syv kalenderdager for at du skal ha rett til pleiepenger. NAV betaler pleiepenger fra åttende dag. Du kan ha rett til omsorgspenger de første syv dagene.

Hvis barnet har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, kan du ha rett til pleiepenger fra første dag fra NAV, selv om barnet ikke har vært innlagt i helseinstitusjon. I disse tilfellene kan begge foreldrene ha rett til pleiepenger samtidig, dersom det er behov for dette.

Hvis du har omsorg for en psykisk utviklingshemmet person med svært alvorlig eller livstruende sykdom, kan du få pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen.

I utgangspunktet har du ikke rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses som varig når den etter all sannsynlighet vil vare i to til tre år eller mer. Men dersom den varige sykdommen er livstruende eller svært alvorlig, kan du likevel ha rett til pleiepenger i startfasen av sykdommen eller i ustabile faser.

Hvis barnet har en svært alvorlig, progredierende sykdom kan du ha en kontinuerlig rett til pleiepenger frem til barnet fyller 18 år selv om sykdommen er varig.

Du kan få graderte pleiepenger når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor barnet har tilsyns- eller avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken. Ytelsen kan graderes ned til 50 prosent.

Dersom barnet har en omfattende tilsynsordning store deler av dagen, kan det innebære at du ikke har rett til pleiepenger.

Pleiepenger for pleie av nærstående i hjemmet

Du kan få pleiepenger dersom du pleier en nærstående i hjemmet i livets sluttfase. Det gjelder både om du gir pleien i ditt eget hjem eller i hjemmet til den pleietrengende.

Den pleietrengende må samtykke i pleien. Dersom den pleietrengende er for syk til å gi samtykke, skal det gå frem av legeerklæringen.

Hva kan du få?

Pleiepenger beregnes på samme måte som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved pleiepenger. Du får pleiepenger fra NAV fra første dag. Arbeidsgiver kan forskuttere pleiepengene og kreve refusjon fra NAV.

NAV utbetaler feriepenger av pleiepengene til arbeidstakere. Du får feriepenger kun for de første tolv ukene med pleiepenger.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av stønaden.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger for et sykt barn så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie og vilkårene for øvrig er oppfylt. Hovedregelen er at du ikke får pleiepenger ved varig pleiebehov hos barnet. Hvis pleieforholdet opphører fordi barnet dør, kan du ha krav på fortsatt ytelse inntil tre måneder etter at barnet døde. Det er da et vilkår at du har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år.

Du kan få pleiepenger for pleie av en nærstående i livets sluttfase i inntil 60 dager for hver person du pleier. Du trenger ikke å ta dagene sammenhengende. Dagene kan også deles mellom flere personer.

Hvordan søker du?

  • Hvis du søker om pleiepenger for sykt barn, skal den helseinstitusjonen som har ansvaret for behandlingen av barnet fylle ut legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom (NAV 09-11.05), se under Skjema. NAV kan ikke behandle søknader som er fylt ut av andre leger enn dette. Når skjema er riktig utfylt kan vi raskere behandle saken din. Skjemaet må også underskrives av den som søker og sendes til NAV.
  • Hvis du søker om pleiepenger for nærstående i livets sluttfase, skal legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten fylle ut legeerklæring ved krav om pleiepenger i livets sluttfase (NAV 09-12.05), se under Skjema. Skjemaet må også underskrives av den som søker og sendes til NAV.

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

  • Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din fylle ut og sende skjema Inntektsopplysninger NAV 08-30.01, se under Skjema.
  • Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du sende inn skjema NAV 09-35.01, se under Skjema.

Du kan få pleiepenger for opptil tre måneder før den måneden NAV mottok søknaden, hvis vilkårene var oppfylt i denne perioden. Du er selv ansvarlig for at søknaden blir sendt inn. Den foreldes etter tre måneder.

Har du flere spørsmål om pleiepenger?

Hvis du er foreldre til alvorlig syke barn eller barn med sammensatte behov, kan du ringe
55 55 33 33, taste 3 og deretter 2. Da får du hjelp av veiledere som har spesialkompetanse på pleiepenger.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Du vil normalt ha pengene på konto innen siste virkedag i måneden, se mer under utbetalingsinformasjon. Noen stønader har tidligere utbetaling i desember.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.