Pleiepenger for pleie av sykt barn

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du har et barn som trenger pleie og tilsyn hele døgnet i en periode.

Reglene for pleiepenger for pleie av sykt barn endres 1. oktober. Denne siden vil bli oppdatert når de nye reglene trer i kraft.

Hva er pleiepenger for pleie av sykt barn?

Pleiepenger skal erstatte arbeidsinntekt for pleie av et sykt barn i en begrenset periode.  Det er NAV som vurderer om du har rett til pleiepenger.

Hovedregelen er at du ikke har rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses som varig når den etter all sannsynlighet vil vare, eller har vart, i 2-3 år eller mer. Ved varig pleiebehov kan du ha rett til hjelpestønad fra NAV. Du kan også ta kontakt med kommunen din for å høre om du kan få omsorgslønn eller andre hjelpetiltak.  

Det er to bestemmelser i folketrygdloven som gir rett til pleiepenger.

1)    Du kan ha rett til pleiepenger etter folketrygdlovens § 9-10 når du har omsorg for et barn som

 • er under 12 år og
 • er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk og
 • trenger tilsyn og pleie hele døgnet i en begrenset periode på grunn av sykdommen/behandlingen og
 • pleiebehovet strekker seg over mer enn 7 kalenderdager

Aldersgrensen utvides til 18 år hvis barnet ditt har en livslang sykdom eller funksjonshemning.

Hvis barnet har en varig sykdom, har du bare rett til pleiepenger når det oppstår et tidsbegrenset, økt tilsyns- og pleiebehov som medfører en sykehusinnleggelse eller poliklinisk behandling.

NAV betaler pleiepenger fra den 8. dagen. Du kan ha rett til å bruke omsorgsdager  de første 7 dagene. Det er mulig for foreldre/omsorgspersoner å dele på pleiepengene, men dere kan ikke pleie barnet samtidig.

2)    Du kan ha rett til pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 fra første dag når du har omsorg for barn som

 • er under 18 år og
 • har en sykdom eller skade som er livstruende eller svært alvorlig og
 • trenger tilsyn og pleie hele døgnet i en begrenset periode, på grunn av sykdommen eller skaden

Med «svært alvorlig» menes for eksempel kreftsykdom, store trafikkskader eller svært alvorlig hjertefeil.

Hvis barnet ditt har en varig og svært alvorlig eller livstruende sykdom, kan du ha rett til pleiepenger i startfasen av sykdommen (6-18 måneder). Du kan også ha rett til pleiepenger hvis sykdommen er i en ustabil fase, det vil si at sykdommen er forverret sammenlignet med hvordan den vanligvis pleier å være.

Hvis barnet har en svært alvorlig progredierende sykdom, kan du ha rett til pleiepenger til barnet fyller 18 år. Svært alvorlig progredierende sykdom betyr at sykdommen er i stadig forverring og barnet har kort forventet levealder.

NAV betaler pleiepenger fra første dag. Begge foreldre kan få pleiepenger samtidig hvis det er nødvendig. Det kan for eksempel være aktuelt hvis barnet ligger på sykehus eller det umulig for én person å ivareta omsorgs- og pleiebehovet alene.  

Du har ikke rett til pleiepenger hvis du skal ta vare på barnet for å forebygge eller hindre at tilstanden blir svært alvorlig eller livstruende.

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv.

1. oktober 2017 blir det endringer i regelverket for pleiepenger.

Hvem kan få pleiepenger?

Det er nærheten til barnet som avgjør om du har rett til pleiepenger, det vil si at du er forelder eller nær pårørende. Profesjonelle aktører rundt barnet, som for eksempel støttekontakter, avlastningshjem eller lignende, har ikke rett til pleiepenger.

For å ha rett til pleiepenger, må du

 • ha inntekt som tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp
 • som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene før pleiepengene skal starte
 • ha tapt/tape arbeidsinntekt som følge av at du skal pleie det syke barnet

Graderte pleiepenger

Hvis barnet trenger tilsyn og pleie hele døgnet og det også er andre enn foreldrene som har tilsyn med barnet, skal pleiepenger graderes ut fra hvor mye tilsyn barnet har. Pleiepenger kan graderes ned til 50 prosent.

Når vi graderer, tar vi utgangspunkt i hvor mange timer barnet faktisk er i barnehage eller på skole og SFO eller har annet tilsyn. Dette sammenligner vi med en normal arbeidsuke, som er på 37,5 timer. Det betyr at hvis barnet ditt får tilsyn av andre i mer enn halvparten av denne tiden, mister du vanligvis retten til pleiepenger.

Hvis tilsynsordningen er sporadisk, uregelmessig eller av kort varighet, kan vi se bort fra regelen om gradering.  Da kan du ha rett til 100 prosent pleiepenger, selv om barnet er i tilsyn. Det er derfor viktig at du gir alle nødvendige opplysninger om barnets tilsyn til NAV.

Vi kan i noen helt spesielle tilfeller også ta hensyn til:

 • at foreldrene må være tilgjengelige for barnet også når det er i annen tilsynsordning
 • at barnet har en svært alvorlig progredierende sykdom
 • at foreldrene må følge barnet til og fra barnehage eller skole
 • reisetiden til og fra jobb

Hva kan du få?

Pleiepenger beregnes og utbetales på samme måte som sykepenger, men det er ingen arbeidsgiverperiode. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Arbeidsgiver kan forskuttere pleiepengene og kreve refusjon fra NAV.

NAV utbetaler feriepenger av pleiepengene til arbeidstakere. Du får feriepenger av det du har fått utbetalt de 12 første ukene med pleiepenger. Du får ikke pleiepenger når du har ferie. Derfor er det viktig at du gir oss beskjed hvis du planlegger å ta ferie.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Pleiepenger kan innvilges så lenge vilkårene er oppfylt.

Hvis du har mottatt 100 prosent  pleiepenger i minst 3 år og pleiebehovet opphører fordi barnet dør, kan du ha rett til pleiepenger i inntil 3 måneder etter dødsfallet.

Hvordan søker du?

Du fyller ut og signerer «Søknad om pleiepenger ved barns sykdom» (NAV 09-11.05), som du finner under «Skjema». 

Skjemaet inneholder også felter som må fylles ut og signeres av en sykehuslege. Fastleger, psykologer eller privatpraktiserende spesialister kan ikke signere søknaden om pleiepenger.

Det er svært viktig at sykehuslegen gir en nøyaktig beskrivelse av barnets tilstand og hvorfor barnet ditt trenger tilsyn og pleie hele døgnet.

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

 • Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din fylle ut og sende skjema Inntektsopplysninger NAV 08-30.01. Du må selv sørge for at arbeidsgiveren sender skjemaet til NAV.
 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du sende inn skjema NAV 09-35.01.
 • Hvis du er midlertidig ute av arbeid, skal du bruke skjema NAV 08-47.05.

Du finner alle skjemaene under «Skjema».

Søknadsfrist

NAV må ha mottatt alle opplysninger senest 3 måneder etter den måneden du var borte fra arbeid for å pleie den syke. Hvis du for eksempel søker om pleiepenger for juni, må vi ha alle opplysninger senest i september. Du er selv ansvarlig for at søknaden og dokumentasjonen blir sendt inn i tide.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis:

 • barnet begynner eller øker tiden i barnehagen, på skole og SFO i løpet av vedtaksperioden
 • pleiebehovet til barnet endrer seg
 • du øker antall arbeidstimer eller begynner å jobbe igjen
 • du skal avvikle ferie
 • du planlegger et opphold i utlandet

Utbetalinger

Når skjema er riktig utfylt kan vi behandle saken din. Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. Her kan du også endre kontonummeret ditt.

Hvis du får innvilget pleiepenger og vi har mottatt inntektsopplysninger og oversikt over de dagene du ikke har vært på jobb fordi du har hatt pleieansvar, se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk for å finne ut når du normalt har pengene på konto.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger.

Har du flere spørsmål om pleiepenger?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3 og deretter 2. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger. Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.