Pleiepenger for pleie av sykt barn

Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade.

Reglene for pleiepenger for pleie av sykt barn ble endret 1. oktober 2017. 

1.1. 2018 ble reglene endret igjen. I stedet for at man kan få pleiepenger per barn i 1 år med full kompensasjon og deretter 4 år med 66 prosent kompensasjon, kan man kan få pleiepenger i opptil 5 år med full kompensasjon.

Fra 1.2.2018 kan du også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er livstruende eller svært alvorlig syk.

Hvem kan få pleiepenger?

Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har omsorg for et barn under 18 år som har sykdom, skade eller medfødt misdannelse og du av hensyn til barnet

 • må oppholde deg på en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller
 • må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Behovet for tilsyn må være så stort at barnet ikke kan overlates til seg selv. 

Barnet må ha vært til behandling hos sykehuslege eller en lege i spesialisthelsetjenesten.

Fra 1.2.2018 kan du ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er livstruende eller svært alvorlig syk.

Du må også ha

 • jobbet i minst 4 uker umiddelbart før du var borte fra arbeidet, eller du må ha mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV, og
 • hatt inntekt som tilsvarer minst halvparten av 1 G (folketrygdens grunnbeløp), og
 • tapt arbeidsinntekt fordi du passer barnet når det er sykt

Det er NAV som vurderer om du har rett til pleiepenger.

Hvis barnet er på sykehus og legen dokumenterer at det er behov for det, kan to omsorgspersoner få 100 prosent pleiepenger samtidig. Hvis barnet pleies hjemme, må legen dokumentere at barnet har et så omfattende pleiebehov at det er nødvendig at to personer pleier barnet samtidig.

To omsorgspersoner kan også dele inntil 100 prosent pleiepenger mellom seg, så lenge begge har minst 20 prosent pleiepenger. Man kan for eksempel dele 60/40, 20/20 eller 50/50.  

For å ha rett til pleiepenger må du ha daglig omsorg for barnet. Det vil si slik omsorg det er naturlig at foreldre har. Besteforeldre eller andre kan ha rett til pleiepenger hvis de har slik omsorg.  

Sykdomstilstander som for eksempel luftveisinfeksjoner, omgangssyke, barnesykdommer, øyekatarr og lignende, vil normalt ikke gi rett til pleiepenger. Da kan omsorgsdager være aktuelt.

Hos barn med kronisk sykdom kan sykdommer som nevnt i avsnittet over kunne bli av mer alvorlig karakter. I slike tilfeller kan du ha rett til pleiepenger hvis barnet må behandles i spesialisthelsetjenesten og samtidig har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

Ved varig pleiebehov kan du ha rett til hjelpestønad fra NAV. Du kan også ta kontakt med kommunen din for å høre om du kan få omsorgsstønad eller andre hjelpetiltak.  

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 9.

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Barnet har en dagkonto på inntil 1 300 dager som kan benyttes over flere år. Hvor lenge du kan få pleiepenger, avhenger av om det er én eller to som pleier det syke barnet og/eller om du har graderte pleiepenger.

Hvis bare én omsorgsperson søker om 100 prosent pleiepenger, kan han eller hun få pleiepenger i inntil 5 år (1 300 dager) med 100 prosent av beregningsgrunnlaget.

Pleiepenger kan gis i til sammen inntil 10 år per barn.  Alle kalenderuker du tar ut fulle eller graderte pleiepenger regnes med i tiårsperioden.

Hvis dagkontoen er brukt opp, kan det i helt spesielle tilfeller gis pleiepenger i en ny periode med 66 prosent av beregningsgrunnlaget. Det kan være aktuelt hvis for eksempel barnet har hatt kreft og får et tilbakefall, eller hvis barnet har en kronisk sykdom og får en ny, livstruende sykdom eller skade.

Du kan kontakte oss på telefon 55 55 33 33 for å få opplysninger om hvor mange dager med pleiepenger det er igjen på dagkontoen til barnet.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Du får pleiepenger fra første dag. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra den inntekten som kan dokumenteres på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.  

Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 8.

Graderte pleiepenger

Hvis barnet går på skole/skolefritidsordning, i barnehage eller er i en annen etablert tilsyns- eller avlastningsordning, skal NAV gradere pleiepengene. Antall timer barnet har tilsyn av andre blir målt opp mot en normalarbeidsuke på 37,5 timer, maksimalt 7,5 timer per dag. Det vil si at pleiepengene reduseres ut fra hvor mye tilsyn barnet har. Hvis barnet har tilsyn i mer enn 30 timer per uke, har du ikke rett til pleiepenger.

Alle timene med tilsyn skal føres opp.

Du kan ha rett til 100 prosent pleiepenger hvis tilsynsordningen er sporadisk, uregelmessig eller av kort varighet. Det er derfor viktig at du gir NAV alle nødvendige opplysninger om barnets tilsyn.

Hvis barnet har etablert tilsyn mindre enn 3 timer og 45 minutter per uke og du har 100 prosent inntektstap, har du rett til 100 prosent pleiepenger.

Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent.

Se eksempler på beregning av graderte pleiepenger.

Pleiepenger ved pleie av en person over 18 år

Du kan ha rett til pleiepenger hvis du har omsorg for en person over 18 år som er psykisk utviklingshemmet, og som trenger tilsyn og pleie hele tiden på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Retten til pleiepenger for pleie av utviklingshemmede over 18 år gjelder kun ved en livstruende eller svært alvorlig sykdom. Det er bare de mest alvorlige sykdomstilfellene som gir rett til pleiepenger. Dette kan for eksempel være kreftsykdom, store trafikkskader eller alvorlig hjertefeil. Dersom sykdommen er akutt, uavklart eller kritisk, kan det ha betydning.

Det er et krav om at du har omsorgen for den utviklingshemmede, og at personen du pleier har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette er samme krav som for rett til pleiepenger for barn under 18 år. Det vil først og fremst være foreldre til en utviklingshemmet person over 18 år som har rett til pleiepenger.

Reglene om opptjeningstid, tapt arbeidsinntekt, gradering og antall dager med pleiepenger er de samme som ved pleiepenger til barn under 18 år.

Pleiepenger ved opphold i utlandet

Hovedregelen er at du må oppholde deg i Norge for å ha rett til pleiepenger.  Du må melde fra til NAV hvis du skal oppholde deg i utlandet.

Du kan ha rett til å beholde pleiepenger i en begrenset periode på inntil 8 uker i løpet av en periode på 12 måneder, hvis du oppholder deg i utlandet sammen med det syke barnet. Du kan søke om dette i tjenesten send beskjed til NAV.

Du har også rett til å beholde pleiepenger under utenlandsopphold når barnet skal behandles eller innlegges på utenlandsk helseinstitusjon for norsk offentlig regning.

EØS-reglene åpner for at utenlandske arbeidstakere som jobber for norsk arbeidsgiver kan ha rett til pleiepenger fra Norge, selv om pleien og tilsynet av barnet foregår i ett annet EØS-land.

Hvordan søker du?

Du må fylle ut og signere «Søknad om pleiepenger ved barns sykdom» (NAV 09-11.05) som du finner under Skjema og søknad. Les veiledningen bakerst i skjemaet nøye.

Du får også opp et førstesideark med riktig NAV-adresse, som skal ligge øverst i forsendelsen/brevet.

Når du søker om pleiepenger i opptil 8 uker, skal legeerklæringen fylles ut av en sykehuslege. Hvis det er behov for pleiepenger utover 8 uker, må du alltid søke på nytt og da kan alle leger i spesialisthelsetjenesten fylle ut legeerklæringen.

Psykologer, psykologspesialister, fysioterapeuter, sosionomer, spesialister i allmennmedisin eller andre yrkesgrupper kan ikke undertegne legeerklæringen.

Vi må også ha opplysninger om inntekten din

 • Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din fylle ut og sende skjema Inntektsopplysninger NAV 08-30.01. Du må opplyse arbeidsgiveren din om dette.
 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du sende inn skjema NAV 09-35.01.
 • Hvis du er midlertidig ute av arbeid, skal du bruke skjema NAV 08-47.05.

Hvis du søker om forlengelse og det er mindre enn 4 uker siden sist du fikk pleiepenger, eller ved direkte overgang fra dagpenger, foreldrepenger, opplæringspenger eller sykepenger, trenger vi ikke opplysninger om inntekten din. Er du arbeidstaker må arbeidsgiver likevel opplyse om hvem som skal ha utbetalingen.  Arbeidsgiveren din kan bruke skjema NAV 08-30.01.

Du finner alle skjemaene under «Skjema og søknad».

Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte om stønaden, hvis kravene er oppfylt. Hvis du for eksempel søker om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis barnet ikke lenger har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, eller:

 • barnet begynner eller øker tiden i en etablert tilsynsordning  
 • du øker antall arbeidstimer eller begynner å jobbe igjen
 • du skal avvikle ferie
 • du planlegger et opphold i utlandet

Utbetalinger

Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

Du kan se når pleiepengene blir utbetalt på utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Har du flere spørsmål om pleiepenger?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3 og deretter 1. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på pleiepenger. Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.

Du kan se når pleiepengene blir utbetalt på utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt. NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten for pleiepenger.