Pleiepenger for nærstående i livets sluttfase

Du kan få pleiepenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av en nærstående i livets sluttfase.

Hva er pleiepenger for nærstående i livets sluttfase?

Pleiepenger skal erstatte arbeidsinntekt når du pleier en nærstående i livets sluttfase. Det er en forutsetning at den pleietrengende bor hjemme, enten i sitt eget eller i hjemmet til den som søker om pleiepenger. Retten til pleiepenger opphører hvis den pleietrengende legges inn på institusjon eller dør.

Hvem kan få pleiepenger?

Det er den sykes eget ønske om hvem som skal pleie som er avgjørende for hvem som har rett til pleiepenger. Den pleietrengende må derfor samtykke i pleien. Hvis den pleietrengende er for syk til å gi samtykke, skal det gå fram av legeerklæringen i søknadsskjemaet.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene før pleiepengene skal starte, og du må ha tapt arbeidsinntekt fordi du skal pleie den syke. Inntekten må tilsvare minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp. De ukene du skal pleie, må du være borte fra arbeid minst 20 prosent. Det vil si én dag i uken.

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Du får pleiepenger fra første dag. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra den inntekten som kan dokumenteres på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opp til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 8

Hvor lenge kan du få pleiepenger?

Du kan få pleiepenger i opptil 60 dager.

Hvis dere er flere som skal dele på pleien, har dere 60 dager til sammen men vi kan ikke gi pleiepenger til flere personer for den samme dagen.

Hvis du jobber deltid, men har ansvaret for pleien hele tiden, har du brukt opp retten din til pleiepenger etter 60 virkedager.

Hvis du pleier deler av en dag, bruker du én av de 60 dagene.

Retten til pleiepenger opphører hvis den pleietrengende legges inn på institusjon eller dør.

Hvordan søker du?

Du fyller ut og signerer skjemaet «Søknad om pleiepenger i livets sluttfase» (NAV 09-12.05), som du finner under «Skjema». Skjemaet har også felter som må fylles ut og signeres av legen eller den helseinstitusjonen som har behandlet pasienten.

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

  • Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din sende oss inntektsopplysninger digitalt. Du må selv sørge for at arbeidsgiveren din sender inntektsmeldingen til NAV. Hvis dagene ikke tas ut sammenhengende, må arbeidsgiveren din sende oss inntektsopplysninger for hver fraværsperiode, sammen med en oversikt over de dagene du var borte fra jobb fordi du pleiet den syke.

  • Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du sende inn skjema NAV 09-35.01.
  • Hvis du er midlertidig ute av arbeid, skal du bruke skjema NAV 08-47.05.

Hvis du søker om forlengelse og det er mindre enn 4 uker siden sist du fikk pleiepenger må arbeidsgiveren din sende en endret inntektsmelding med de nye periodene.

Du finner alle skjemaene under «Skjema og søknad».

Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte om stønaden, hvis kravene er oppfylt. Hvis du for eksempel søker om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis:

  • den pleietrengende blir lagt inn på institusjon
  • den pleietrengende dør
  • du øker antall arbeidstimer eller begynner å jobbe igjen
  • du skal avvikle ferie

Utbetalinger

Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

Du kan se når pleiepengene blir utbetalt på utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Har du flere spørsmål om pleiepenger?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3 og deretter 3.

Du kan se når pleiepengene blir utbetalt på utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk. I tjenesten Utbetalingsoversikt vil du se utbetalingen på kvelden den dagen pengene er utbetalt. NAV sender ikke lenger utbetalingsmeldinger til digital postkasse eller i posten for pleiepenger.