Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Hvem kan få opplæringspenger?

Du kan få opplæringspenger hvis du er yrkesaktiv og har omsorg for et langvarig sykt eller funksjonshemmet barn. Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold.

Flere omsorgspersoner kan få opplæringspenger samtidig.

Profesjonelle aktører rundt barnet, som for eksempel støttekontakter, avlastningshjem eller lignende, har ikke rett til opplæringspenger.

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 9 med tilhørende forskrifter og rundskriv.

Når kan du få opplæringspenger?

For å ha rett til opplæringspenger, må du ha omsorg for et barn som har en funksjonshemning eller sykdom som vil vare i mer enn ett år, og

 • du får opplæring som er nødvendig for at du skal kunne ta deg av barnet og
 • du får opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller har deltatt på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter, og
 • opplæringen må vare en hel arbeidsdag i løpet av en uke. Reisetiden kan regnes med.  

Du må i tillegg

 • ha jobbet i fire uker rett før perioden du får opplæring, eller
 • ha mottatt dagpenger, sykepenger, foreldrepenger eller pleiepenger ha hatt inntekt som tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp, og
 • ha tapt arbeidsinntekt fordi du mottar nødvendig opplæring 

Opplæringspengene gis kun for den tiden du faktisk får opplæring, ikke for hjemmelekser, praktiske øvelser utenom kursene eller lignende. Nødvendig reisetid fram og tilbake til opplæringsstedet kan regnes med.

Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år. For å ha rett til opplæringspenger, er det et krav at du har daglig omsorg for barnet. Hvis barnet bor i egen bolig eller i institusjon, vil du derfor som hovedregel ikke ha rett til opplæringspenger.

Du får ikke opplæringspenger hvis

 • formålet med innleggelsen eller oppholdet ikke primært er opplæring. Hvis formålet er operasjon, kontroll, utredning og behandling er omsorgspenger eller pleiepenger riktige stønader.
 • formålet er å lære opp ansatte i barnehage, skole eller på SFO eller ledsagere.

Hva er en godkjent helseinstitusjon?

En godkjent helseinstitusjon omfattes av Kommunehelsetjenesteloven eller Spesialisthelsetjenesteloven. Institusjonen tilbyr vanligvis heldøgnsopphold, tjenester fra flere typer helsepersonell og behandlingstilbud. Typiske eksempler er sykehus, opptreningsinstitusjoner og poliklinikker.

Kurset eller opplæringen kan også skje utenfor helseinstitusjonens lokaler, men dette forutsetter at det er i regi av helseinstitusjonen, og at institusjonen har hele det faglige og økonomiske ansvaret for kurset. Det inkluderer også de pårørendes utgifter.

Hva er ikke en godkjent helseinstitusjon

Du har ikke rett til opplæringspenger hvis du deltar i opplæring som arrangeres av humanitære organisasjoner, brukerorganisasjoner eller lignende.

Hvis NAV er i tvil om opplæringsstedet er en godkjent helseinstitusjon eller er et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter må institusjonene selv dokumentere sin status. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og hjelpemiddelsentralen er eksempler på helseinstitusjoner som ikke er godkjente.

Behandlingsreise i utlandet

Du kan få opplæringspenger i inntil to uker ved behandlingsreiser som arrangeres i regi av norske helsemyndigheter for barn med psoriasis, leddgikt, lungesykdom, atopisk eksem eller lignende. Opplæringspenger kan bare gis i inntil to uker siden opplæringen ikke er like intens og kontinuerlig som ellers forutsatt for få rett til opplæringspenger. Utover disse to ukene vil bruk av omsorgsdager kunne dekke tap av arbeidsinntekt.

Hva kan du få?

Opplæringspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Du får opplæringspenger fra første dag. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra den inntekten som kan dokumenteres på det tidspunktet du søker om opplæringspenger fra. Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. Du får opplæringspenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.

Hvis du mottar fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn), må du opplyse om dette på søknaden om opplæringspenger. Fosterhjemsgodtgjørelse og omsorgsstønad kan påvirke beregningen og utbetalingen av opplæringspengene.

Arbeidsgiver kan forskuttere opplæringspenger og kreve refusjon fra NAV.

Under «Regelverk» finner du utfyllende informasjon i folketrygdlovens kapittel 8.

Hvor lenge kan du få opplæringspenger?

Opplæringspenger kan innvilges så lenge vilkårene er oppfylt.

Hvordan søker du?

Du fyller ut og signerer «Søknad om opplæringspenger» (NAV 09-11.08), som du finner under «Skjema og søknad». 

Skjemaet inneholder også felter som må fylles ut og signeres av lege ved den helseinstitusjonen eller det kompetansesenteret som er ansvarlig for opplæringen.

Det er svært viktig at legen gir nøyaktige opplysninger om barnets diagnose/funksjonshemning og anbefalt opplæring. Legen må også gi en vurdering av om opplæringen er nødvendig og hvor mange timer som blir brukt på opplæringen hver dag.  

Hvis du søker om opplæringspenger i forbindelse med behandlingsreise må du også legge ved bekreftelse på at oppholdet/reisen er innvilget fra Oslo Universitetssykehus.

Vi trenger også opplysninger om inntekten din.

 • Hvis du er arbeidstaker, skal arbeidsgiveren din sende inntektsopplysninger digitalt til NAV. Du må selv opplyse arbeidsgiveren din om dette.
 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du sende inn skjema NAV 09-35.01.
 • Hvis du er midlertidig ute av arbeid, skal du bruke skjema NAV 08-47.05.

Hvis du søker om forlengelse og det er mindre enn 4 uker siden sist du fikk opplæringspenger, må arbeidsgiveren din sende en endret inntektsmelding.

Du finner alle skjemaene under «Skjema og søknad».

Søknadsfrist

NAV kan gi opplæringspenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte om stønaden, hvis kravene er oppfylt. Hvis du for eksempel søker om opplæringspenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september.

Meld fra om endringer

Du må straks melde fra til NAV hvis

 • det skjer endringer
 • du øker antall arbeidstimer eller begynner å jobbe igjen
 • du skal avvikle ferie

Utbetalinger

Du kan se forventet saksbehandlingstid i ditt fylke. All nødvendig dokumentasjon må være mottatt før vi kan behandle saken.

Omkring halvannen uke etter at du har søkt, kan du logge deg på Ditt NAV og se status for søknaden din. Her kan du også se alle utbetalingene du har fått fra NAV de tre siste månedene, og du kan endre kontonummer eller kontaktinformasjon.

Du kan se når pleiepengene blir utbetalt på utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Har du flere spørsmål om opplæringspenger?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3. Da får du hjelp av veiledere med spesialkompetanse på opplæringspenger.