Omsorgsdager

Du har vanligvis rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet fordi barnet ditt er sykt, eller fordi den som passer barnet er syk.

Som hovedregel må du ha vært i arbeid de siste fire ukene for å ha rett til å bruke omsorgsdager.

Arbeidsgiveren din skal betale for de første 10 omsorgsdagene til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har du rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen.

Du har automatisk rett til

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn under 12 år
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har mer enn to barn under 12 år

Du kan ha rett til flere omsorgsdager

Du kan ha rett til å overføre eller fordele omsorgsdager når du er alene om omsorgen.

Når kan du bruke omsorgsdager?

 • Du kan bruke omsorgsdager hvis
 • du må være borte fra arbeid fordi barnet er sykt
 • den som har det daglige barnetilsynet er syk, for eksempel en forelder som ikke er yrkesaktiv eller en dagmamma
 • den som har det daglige barnetilsynet må følge et annet barn til utredning eller innleggelse i helseinstitusjon
 • barnet trenger oppfølging i form av legebesøk eller liknende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen

Du kan ikke bruke omsorgsdager på grunn av

 • ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller tilretteleggingsmøter
 • planlagt fravær, som skoleferier og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke skyldes sykdom

Arbeidsgiveren din kan godkjenne at du tar ut enkelttimer eller halve dager som kan legges sammen til hele omsorgsdager.

Når kan du søke om flere omsorgsdager?

Du kan søke om flere omsorgsdager hvis du

I disse tilfellene sender du søknad om omsorgsdager til NAV.

Omsorgsdager til arbeidstakere

Du melder fra om omsorgsdager til arbeidsgiveren din som en egenmelding. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve at du dokumenterer barnets eller barnepasserens sykdom med legeerklæring.

I disse tilfellene har du ikke rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren:

 • Arbeidsforholdet har vært avbrutt i minst 14 dager fordi du har lovbestemt permisjon, se arbeidsmiljøloven §§ 12-2 til 12-5 og § 12-13.
 • Du har ikke fire ukers opptjeningstid fordi du har mottatt dagpenger, foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger eller opplæringspenger.
 • Du har byttet arbeidsgiver og har ikke jobbet i minst fire uker i det nye arbeidsforholdet.

I disse tilfellene kan du ha rett til omsorgspenger direkte fra NAV. Barnets eller barnepasserens sykdom må dokumenteres med legeerklæring.

Arbeidsgiveren din må sende inntektsopplysninger

For at du skal få utbetalt omsorgspenger, må arbeidsgiveren din sende inn inntektsopplysninger. Fra 1. januar 2019 er det obligatorisk for alle arbeidsgivere å sende inntektsopplysningene digitalt. Les mer på www.nav.no/inntektsmelding. .

Omsorgsdager til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen. Dette betyr at du kan få omsorgspenger fra NAV når du

 • har tre eller flere barn,
 • har fått innvilget flere omsorgsdager fordi du har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet eller
 • er alene om omsorgen

Utbetaling til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Du dokumenterer barnets eller barnepasserens sykdom med erklæring fra lege. Har du omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, og det ikke er andre barn under 12 år i husstanden, kan du søke om å få utbetaling fra NAV fra første dag.

Du dokumenterer inntekten din på skjema for inntektsopplysninger. I skjemaet oppgir du også de 10 dagene du allerede har brukt og de dagene du ber om å få refundert.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil tre måneder bakover i tid, regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningsskjemaet. Det betyr at hvis NAV mottar inntektsopplysningene fra deg i september, vil du kunne få refundert omsorgspenger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Refusjon av omsorgspenger til arbeidsgiveren

Du som er arbeidsgiver skal betale for de 10 første omsorgsdagene til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år.

Hvis arbeidstakeren din har rett til mer enn 10 omsorgsdager, må du også utbetale lønn for disse dagene, men du får refusjon fra NAV fra den 11. dagen.

Hvis arbeidstakeren din har rett til flere omsorgsdager fordi barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, vil du få refundert omsorgspenger fra første fraværsdag det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 13 år.

For å få utbetalt omsorgspenger, må du:

 • sende inn inntektsopplysninger digitalt, se www.nav.no/inntektsmelding
 • dokumentere de 10 dagene arbeidstakeren allerede har brukt
 • oppgi nøyaktig hvilke dager du ber om å få refundert omsorgspenger

Du skal ikke sende kopi av fraværsprotokoller eller egenmeldinger.

Du kan få refundert omsorgspenger i opptil tre måneder bakover i tid, regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningsskjemaet. Det betyr at hvis NAV mottar søknaden din om refusjon i september, vil du kunne få refundert omsorgspenger for omsorgsdager i juni, juli og august.

Meld fra om endringer

Oppstår det endringer i familiesituasjonen som påvirker retten til omsorgspenger, må du straks melde fra til NAV.

Har du flere spørsmål om omsorgsdager?

Du kan ringe 55 55 33 33, tastevalg 3. 

Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.