Omsorgsdager

Hvis du er i arbeid, har du normalt rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet er syk.

Du må som hovedregel ha vært i arbeid de siste 4 ukene og ha tapt arbeidsinntekt for å ha rett til å bruke omsorgsdager. Hvis du er arbeidstaker, er det arbeidsgiveren din som skal betale for de første 10 omsorgsdagene til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, har du rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen.

Du har automatisk rett til

 • 10 omsorgsdager per kalenderår, når du har ett eller to barn under 12 år
 • 15 omsorgsdager per kalenderår, når du har mer enn to barn under 12 år

Du kan ha rett til flere omsorgsdager

når den andre forelderen ikke kan ta seg av barnet/barna

Du kan ha rett til å overføre eller fordele omsorgsdager når du er alene om omsorgen.

Når kan du bruke omsorgsdager?

Du kan bruke omsorgsdager hvis

 • du må være borte fra arbeid fordi barnet er sykt
 • den som har det daglige barnetilsynet er syk, for eksempel en forelder som ikke er yrkesaktiv, dagmamma eller lignende
 • den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning eller innleggelse i helseinstitusjon
 • barnet trenger oppfølging i form av legebesøk eller lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen

Du kan ikke bruke omsorgsdager på grunn av

 • ordinære møter med skolen, som foreldremøter eller tilretteleggingsmøter
 • planlagt fravær, som skoleferier og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • normale tannlegebesøk og tannlegekontroller som ikke skyldes sykdom

Arbeidsgiver kan godkjenne at arbeidstaker tar ut enkelttimer eller halve dager, som kan legges sammen til hele omsorgsdager.

Når kan du søke om flere omsorgsdager?

Du kan søke om flere omsorgsdager hvis du

I disse tilfellene skal du sende Søknad om flere omsorgsdager/melding om fordeling og overføring av dagene NAV 09-06.05 som du finner under «Skjema og søknad»

Omsorgsdager til arbeidstakere                 

Når du bruker omsorgsdager, må du melde fra til din arbeidsgiver med egenmelding. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer barnets eller barnepassers sykdom med legeerklæring.

Du har ikke rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver hvis

 • arbeidsforholdet har vært avbrutt i minst 14 dager fordi du har lovbestemt permisjon. Se Arbeidsmiljøloven § 12-2 – 12-5 og § 12-13.
 • du ikke har 4 ukers opptjeningstid fordi du har mottatt dagpenger, foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger eller opplæringspenger.
 • du har byttet arbeidsgiver og ikke har jobbet i minst 4 uker i det nye arbeidsforholdet.

I disse tilfellene kan du har rett til omsorgspenger direkte fra NAV.  Barnets eller barnepassers sykdom må dokumenteres med legeerklæring. For at du skal få utbetalt omsorgspenger, må arbeidsgiver sende inn inntektsopplysninger på skjema NAV 08-30.01, som du finner under «Skjema og søknad».

Omsorgsdager til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilanserehar rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. fraværsdagen. Dette betyr at du kan få omsorgspenger fra NAV når du

 • har 3 eller flere barn,
 • har fått innvilget flere omsorgsdager fordi du har barn som er kronisk syke eller funksjonshemmede eller
 • er alene om omsorgen

Utbetaling til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Når du søker om å få utbetalt omsorgspenger fra NAV, må du dokumentere barnets eller barnepassers sykdom med erklæring fra lege. Du må dokumentere de 10 dagene du allerede har brukt og oppgi eksakt hvilke dager du ber om å få refundert omsorgspenger. Hvis du har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år og det ikke er andre barn under 12 år i husstanden, kan du søke NAV om å få utbetaling fra NAV fra første dag.

Du må dokumentere inntekten din ved å fylle ut «Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere» (NAV 09-35.01), som du finner under «Skjema og søknad». Du bruker det samme skjemaet for å dokumentere dagene du har brukt og dagene du ber om å få refundert.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil 3 måneder bakover i tid, regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningsskjemaet. Det betyr at hvis NAV mottar inntektsopplysningene fra deg i september, vil du kunne få refundert omsorgspenger for omsorgsdager du brukte i juni, juli og august.

Refusjon av omsorgspenger til arbeidsgiver

Du som er arbeidsgiver skal betale for de 10 første omsorgsdagene til og med det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 12 år.

Hvis arbeidstakeren din har rett til mer enn 10 omsorgsdager, må du også utbetale lønn for disse dagene, men du får refusjon fra NAV fra den 11. dagen.

Hvis arbeidstakeren din har rett til flere omsorgsdager fordi barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, vil du få refundert omsorgspenger fra første fraværsdag fra det kalenderåret det yngste barnet i husstanden fyller 13 år.

For å få utbetalt omsorgspenger, må du:

 • sende inn inntektsopplysninger for arbeidstakeren din
 • dokumentere de 10 dagene arbeidstaker allerede har brukt, og
 • oppgi nøyaktig hvilke dager du ber om å få refundert omsorgspenger.

Du kan bruke inntektsopplysningsskjema NAV 08-30.01, som du finner under «Skjema og søknad».

Du skal ikke sende kopi av fraværsprotokoller eller egenmeldinger.

Du kan få utbetalt omsorgspenger i opptil 3 måneder bakover i tid, regnet fra måneden før NAV mottok inntektsopplysningsskjemaet. Det betyr at hvis NAV mottar søknaden din om refusjon i september, vil du kunne få refundert omsorgspenger for omsorgsdager i juni, juli og august.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i familiesituasjonen som påvirker retten til omsorgspenger, må du straks melde fra til NAV.

Har du flere spørsmål om omsorgsdager?

Da kan du ringe 55 55 33 33, tastevalg 3. Er du arbeidsgiver eller lege, kan du ringe 55 55 33 36.