Omsorgsdager når du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn

Hvis du har barn med en kronisk sykdom eller en funksjonshemning, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager per kalenderår for det syke barnet.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, har du rett til 10 dager for hvert barn. Du må søke for hvert av barna.

Som hovedregel vil du få forlenget perioden med omsorgspenger fram til barnet fyller 18 år.

Hovedregelen er at bare foreldre og fosterforeldre har rett til flere omsorgsdager når barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, men også steforeldre kan søke hvis de har barn med, eller er gift med, forelderen.

Sykdommene og funksjonshemningene som gir rett til ekstra omsorgsdager finner du i egen forskrift til folketrygdloven § 9-6.

Gå til søknadsskjemaet om omsorgsdager.

Tilbake til hovedsiden om omsorgsdager.