Omsorgsdager når du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn

Hvis du har barn med en kronisk sykdom eller en funksjonshemning og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeid, kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager per kalenderår for det syke barnet.

Har du flere barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, har du rett til 10 dager for hvert barn. Du må søke for hvert av barna.

Som hovedregel vil du få forlenget perioden med omsorgspenger fram til barnet fyller 18 år.

Hovedregelen er at bare foreldre og fosterforeldre har rett til flere omsorgsdager når barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, men også steforeldre kan søke hvis de har barn med eller er gift med forelderen.

Sykdommene/funksjonshemningene som gir rett til ekstra omsorgsdager finner du i egen forskrift til folketrygdloven § 9-6.

Du søker på skjemaet «Søknad om flere omsorgsdager/melding om fordeling og overføring av dagene» NAV 09-06.05, som du finner under «Skjema og søknad».

Tilbake til hovedsiden om omsorgsdager.