Endringer i regelverket for pleiepenger fra 1. oktober

Nå endres regelverket for rett til pleiepenger for syke barn. Flere vil få rett til stønad, men perioden med full kompensasjon blir kortere.

Pleiepenger for pleie av sykt barn beregnes som sykepenger. Regelverket fram til 1. oktober 2017 har ingen øvre grense på hvor lenge man kan få pleiepenger, men retten opphører vanligvis når barnet fyller 12 år. Unntaket er hvis barnet har en livstruende eller svært alvorlig sykdom/skade.

Dette er hovedendringene:

  • Kravene til sykdommens alvorlighetsgrad blir mindre strenge.
  • Aldersgrensen for barnet utvides til 18 år.
  • Man kan få pleiepenger per barn i 1 år med full kompensasjon, deretter 4 år med 66 prosent kompensasjon. Hvis begge foreldrene pleier barnet samtidig, bruker de av den samme dagkontoen.
  • Hvis dagkontoen er brukt opp og barnet på et senere tidspunkt får en livstruende sykdom eller skade som krever kontinuerlig tilsyn og pleie, kan man ha rett til en ny pleiepengeperiode med 66 prosent av inntektsgrunnlaget.
  • Pleiepenger kan benyttes sammenhengende i maksimalt 10 år. Alle periodene med pleiepenger legges sammen fram til barnet fyller 18 år.
  • Pleiepenger kan graderes ned til 20 prosent i stedet for 50 prosent.
  • Det er ingen karensdager. Det vil si at pleiepenger gis fra første fraværsdag.
  • Ved søknad om pleiepenger for de første 8 ukene må legeerklæringen fylles ut av sykehuslege. Etter 8 uker med pleiepenger må det søkes på nytt med en ny legeerklæring, som kan gis av lege i spesialisthelsetjenesten.      

Det er fortsatt krav til opptjeningstid og tap av inntekt.

Søknader om pleiepenger etter nytt regelverk kan sendes tidligst 1. oktober.

Les mer om lovendringene for pleiepenger ved pleie av sykt barn på stortinget.no