Svangerskapspenger

Language

Friske, gravide kvinner som ikke kan fortsette å jobbe under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret, kan få svangerskapspenger.

Hvem kan få svangerskapspenger?

Du kan ha rett til svangerskapspenger hvis arbeidet, eller forhold på arbeidsplassen, medfører risiko for skade på fosteret. Forutsetningen er at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Dette gjelder for eksempel

 • arbeid med kjemiske stoffer
 • fysisk krevende arbeid
 • arbeid med stressbelastning
 • psykososiale forhold

Du må ha vært i arbeid i minst fire uker for at du skal ha rett til svangerskapspenger. Inntekten din må på årsbasis utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Du kan få svangerskapspenger fra det tidspunktet du må avbryte arbeidet, og fram til tre uker før du har termin.

Hvis du kan jobbe redusert, kan du få graderte svangerskapspenger. Hvis du ikke kan jobbe under svangerskapet fordi du er syk, kan du ha rett til sykepenger.

Du kan lese mer om rettigheter og plikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidstilsynet.no

Hva kan du få?

Du kan få erstatning for inntekt opptil seks ganger grunnbeløpet.

Hvis du er arbeidstaker

Svangerskapspengene dine regnes vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de tre siste kalendermånedene før du får svangerskapspenger. Dette gjelder både hvis du er fast ansatt eller har varierende arbeidsperioder eller inntekter.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

 • Hvis arbeidsforholdet ditt har vart under tre måneder, skal svangerskapspengene regnes ut fra inntekten du har hatt i den perioden du har vært i jobb. Inntekten din regnes om til en månedsinntekt.
 • Hvis du har hatt ferie eller korte perioder med tilfeldig ulønnet permisjon i perioden du har hatt inntekt, fastsettes inntekten din til det du vanligvis ville hatt hvis du hadde vært i jobb.
 • Hvis arbeidsforholdet ditt avsluttes før du får svangerskapspenger, blir svangerskapspengene beregnet etter inntekten din de tre siste månedene før arbeidsforholdet ble avsluttet.

Hvis du er frilanser

Vanligvis blir svangerskapspengene dine regnet ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de tre siste kalendermånedene før du får svangerskapspenger.

Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

 • Hvis du har jobbet så kort tid at det ikke er rapportert frilansinntekt for tre hele måneder til a-ordningen, skal inntekten for dette kortere tidsrommet brukes i beregningen.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende

Vanligvis blir svangerskapspengene dine beregnet til gjennomsnittet av inntekten din de tre siste ferdiglignede årene.

Er virksomheten eller arbeidssituasjonen din varig endret, kan inntekten du har når du starter med svangerskapspenger brukes istedenfor. Inntekt over 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas ikke med i beregningen.

Hvordan søker du?

Legen eller jordmoren må alltid gjøre en medisinsk vurdering av risikoen for at fosteret kan bli skadet hvis du fortsetter å jobbe.

Arbeidstaker

 • Du søker på Arbeidstilsynets skjema "Omplassering/ tilrettelegging pga. graviditet" (nr. 474 b).
 • Legen eller jordmoren fyller ut sin del av skjemaet. Skjemaet tar du med til arbeidsgiveren din.
 • Hvis arbeidsgiveren din ikke kan omplassere deg, skal arbeidsgiveren fylle ut sin del av skjemaet før du sender det til NAV sammen med en førsteside.
 • Hvis arbeidsgiveren din utbetaler full lønn i den perioden du har rett til svangerskapspenger, krysser arbeidsgiveren av for dette i skjemaet for inntektsopplysninger. Avkrysningen regnes som søknad om refusjon fra folketrygden. For at arbeidsgiveren din skal få full refusjon, må du søke om svangerskapspenger til rett tid.

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser

Meld fra om endringer

Får du endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.

Chat

Spør oss om økonomisk støtte og ordninger for familie og barn.