Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har eit særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sjukdom, skade eller ei medfødt funksjonshemming.

Det er ein føresetnad at du har eit privat pleieforhold, eller at hjelpestønaden set deg i stand til å opprette eit slikt privat pleieforhold. Når vi vurderer hjelpebehovet, legg vi òg vekt på behovet for stimulering, opplæring og trening i heimen. Hjelpebehovet må ha ein varig karakter. Det må som hovudregel vare 2-3 år eller meir grunna den medisinske tilstanden.

Når har ein eit særskilt pleie- og tilsynsbehov?

  • Når evna til å klare seg utan tilsyn sviktar, både inne og ute, både dag og natt
  • Når ein har behov for hjelp til personleg stell/hygiene og hjelp i samband med måltid

Kva er privat pleieforhold?

Det vil seie at pleia eller tilsynet blir utført av private, til dømes

  • ektefelle
  • barn
  • foreldre
  • andre slektningar
  • naboar eller andre

Korleis søkjer du?

Du må søkje skriftleg om hjelpestønad. Du søkjer på skjemaet ”Krav om hjelpestønad – NAV 06-03.04”, som du finn under Skjema.

Når du har valt skjema, kjem du til skjemarettleiaren. I denne rettleiaren skal du krysse av for kva vedlegg og kva slags dokumentasjon du må leggje ved søknaden. Du får òg opp ei førsteside. For at NAV skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg om å sende inn det som står nemnt på førstesida. Legg førstesida øvst i brevet.

Det er viktig å få fram i søknaden at du har eit privat pleieforhold, eller at hjelpestønaden vil gi deg høve til å opprette det.

Innhenting av dokumentasjon

Innhenting av legeerklæring og eventuelt andre rapportar, til dømes frå PPT eller skule.

Kva kan du få?

Utgiftene må minst svare til sats 1 (ordinær hjelpestønad).

Ver merksam på at dersom du får hjelpestønad og omsorgslønn samstundes, har kommunen høve til å setje ned omsorgslønnen.  Omsorgslønna kan bli redusert med et like stort beløp som hjelpestønaden. Kommunen kan krevje at du har søkt om hjelpestønad før den tek stilling til omsorgslønn. Du kan likevel søkje om omsorgslønn parallelt med hjelpestønad.

Avgrensingar

Hjelpebehov som det offentlege dekkjer etter andre lover, til dømes heimesjukepleie, kan ikkje dekkjast av hjelpestønad. Det gjeld sjølv om du må betale eigendel til kommunen for tenesta. Dersom du er hjelpetrengande og ikkje har klart å få i stand eit pleieforhold på grunn av svak økonomi, kan du likevel få hjelpestønad. Føresetnaden er at du då får i stand eit pleieforhold når hjelpestønaden blir utbetalt.

Når blir pengane utbetalte?

Hjelpestønaden er skattefri og blir utbetalt ein gong i månaden.

Ny vurdering av behovet

Behovet for hjelpestønad og storleiken på beløpet kan endre seg over tid. Dersom du har fått innvilga stønaden, kan du derfor få beskjed om at han blir vurdert på nytt på eit seinare tidspunkt. Dersom NAV skal vurdere saka på nytt, får du eit brev der du blir beden om å gi opplysningar om situasjonen i dag og dokumentasjon på at du framleis har behov for stønaden.

Stønad til barn under 18 år skal betalast inn på kontoen til barnet. Dersom kontonummeret ikkje er registrert frå før, må du opplyse om det når stønaden blir vurdert på nytt.

Meld frå om endringar

Dersom du får endringar i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegg opphald i utlandet, kan det ha noko å seie for beløpet du får utbetalt frå NAV. I slike tilfelle må du derfor straks melde frå til NAV.

Utbetalingar

Du vil normalt ha pengane på konto den 20. kvar månad, sjå meir utbetalingsinformasjon. Nokre stønader har tidlegare utbetaling i desember. Du kan òg sjå utbetalingane i tjenesten Dine utbetalinger. Dersom stønaden er til eit av barna dine, vil du ikkje finne informasjon om utbetalingen, ettersom pengene blir satt inn på barnets konto.