Jobb og utdanning når du er alene med barn

Stønadene fra NAV skal bidra til å sikre deg nødvendig livsopphold når du er alene med barn.

For å kunne motta overgangsstønad etter at barnet ditt har fylt 1 år, må du være i yrkesrettet aktivitet. Hensikten er at du skal bli i stand til å forsørge deg selv og barnet.

Yrkesrettet aktivitet

Å være i yrkesrettet aktivitet betyr at du må være i arbeid eller i nødvendig og hensiktsmessig utdanning/opplæring som utgjør minst halvparten av full tid. Du fyller også aktivitetskravet og har rett til overgangsstønad når du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker eller etablerer egen virksomhet som er godkjent av NAV. Du kan kombinere overgangsstønad og arbeidsinntekt hvis du begynner i eller går tilbake til jobb.

Hvis du eller barnet ditt har en sykdom som forhindrer deg i å søke arbeid, takke ja til en stilling eller gjennomføre utdanning, kan vi gjøre unntak fra aktivitetskravet. Det samme gjelder hvis du har søkt om barnehageplass, men har fått avslag eller blitt satt på venteliste. Da må du dokumentere at du har søkt om oppstart i barnehage fra måneden etter at barnet fylte ett år.

Hvis barnet er under ett år har du ikke aktivitetskrav. Det vil likevel være fornuftig å starte planleggingen av arbeid/utdanning/opplæring så tidlig som mulig.

Reell arbeidssøker

Når du er arbeidssøker og søker om eller mottar overgangsstønad må du registrere deg hos NAV. Du må også registrere CV-en din på nav.no og holde den oppdatert. Sammen med søknaden om overgangsstønad må du fylle ut og legge ved skjemaet NAV 15-08.01 Skjema for deg som er arbeidssøker og søker om overgangsstønad.

Les mer om hva det vil si å være reell arbeidssøker.

Levere meldekort

Når du er registrert som reell arbeidssøker hos NAV og mottar overgangsstønad, har du plikt til å sende meldekort hver 14. dag. Meldekortet gir opplysninger om du fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøker, om du har arbeidet og eventuelt hvor mange timer du har arbeidet de siste 14 dagene. Les mer om hvordan du leverer meldekort

Hvis du ikke sender inn meldekortet eller sender det for sent, risikerer du å bli fjernet fra arbeidssøkerregisteret vårt. Da kan du miste retten til stønaden din, og du vil ikke lenger være aktuell når en arbeidsgiver melder inn oppdrag eller ledige stillinger til NAV.

Hvis du blir fjernet fra registeret vårt, må du fylle ut skjemaet NAV 15-08.01 Skjema for deg som er arbeidssøker og søker om overgangsstønad på nytt og sende inn til NAV. Det er ikke nok at du sender inn meldekort på nytt.

Oppfølging og veiledning fra NAV

NAV kan orientere og veilede deg om yrkes- og utdanningsvalg. Vi kan også hjelpe deg med å legge en aktivitetsplan, og i en del tilfeller tilby andre tiltak, for eksempel praksisplass eller kurs.

Du må selv registrere deg som arbeidssøker på nav.no og søke etter ledige jobber. På nav.no finner du også gode tips om jobbsøking.

Du kan miste retten til stønad

Du kan miste stønadene til enslig mor eller far i en måned hvis du uten rimelig grunn

  • slutter i arbeid
  • takker nei til tilbud om arbeid
  • unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
  • nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak
  • unnlater å møte ved innkalling til NAV

Bortfallsperioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden.

Hvis du har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, kan du miste retten til stønad i inntil 3 måneder første gang og inntil 6 måneder ved gjentakelser i løpet av de siste 3 årene.

Se også viktig informasjon om dine rettigheter og plikter.

Andre aktuelle stønader

Hvis du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, kan du få tilleggsstønad til pass av barn (som for eksempel barnehage, SFO/AKS eller dagmamma) og stønad til utgifter til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer. Det samme gjelder hvis du deltar på en arbeidsrettet aktivitet eller arbeidsrettet utredning.

Hvis du gjennomfører nødvendig og hensiktsmessig utdanning, kan du få tilleggsstønader til læremidler og reiseutgifter, og eventuelt stønad til skolepenger.

Hvis du må flytte for å komme i arbeid, kan du søke om tilleggsstønader for å dekke flytteutgifter. Les mer om tilleggsstønader.

Er du i jobb kan du søke stønad til barnetilsyn for å dekke utgifter til for eksempel barnehage, SFO/AKS eller dagmamma. Les mer om stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid.

Ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning.