Alene med barn

Her finner du informasjon om hvilke ytelser og andre ordninger som kan være aktuelle for deg som er alene med barn. Du finner også lenker til informasjon om separasjon, flyttemelding, mekling og bostøtte.

Utvidet barnetrygd, ekstra småbarnstillegg og kontantstøtte

  • Bor du alene med barn kan du ha rett på utvidet barnetrygd. Utvidet barnetrygd er barnetrygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med.
  • Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom 0 og 3 år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad.
  • Du kan få kontantstøtte hvis du har barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd.

Overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og stønad til skolepenger

Hver stønad har et eget søknadsskjema, og du må benytte skjemaet som gjelder for den eller de stønadene du søker om.

  • Overgangsstønad er en livsoppholdsytelse som skal sikre inntekt til deg som er alene om omsorgen for barn. Den gis i en begrenset periode og reduseres mot annen inntekt. Du kan også søke om overgangsstønad før barnet er født. 
  • Er du i jobb kan du søke stønad til barnetilsyn for å dekke utgifter til for eksempel barnehage, SFO/AKS eller dagmamma.
  • Stønad til skolepenger skal dekke utgifter til semesteravgift, eksamensgebyr og skolepenger. Du må ha rett til overgangsstønad for å få innvilget denne stønaden. I tillegg må NAV ha vurdert utdanningen som nødvendig og hensiktsmessig.

Tilleggsstønader

Hvis du har rett til overgangsstønad og gjennomfører nødvendig og hensiktsmessig utdanning, kan du få tilleggsstønader til læremidler og reiseutgifter.

Hvis du må flytte for å komme i arbeid, kan du søke om tilleggsstønader for å dekke flytteutgifter.

Hvis du har rett til overgangsstønad og er registrert hos NAV som reell arbeidssøker kan du ha rett til stønad til pass av barn og andre familiemedlemmer.

Les mer om jobb og utdanning når du er alene med barn.

Barnebidrag og bidragsforskudd

Den som ikke har barnet/barna boende hos seg, skal betale barnebidrag til den andre. Det er enkelt å inngå en privat avtale om barnebidrag. Da står dere fritt til å avtale et beløp som passer deres situasjon. Trenger dere hjelp kan dere bruke NAVs bidragskalkulator.

Hvis dere ikke blir enige, kan du eller den andre søke om at NAV fastsetter bidraget. Da må begge parter betale et gebyr.

Den som barna bor fast hos kan ha rett til forskudd. Dette utbetales hvis barnebidraget ikke betales i tide, eller barnebidraget er lavere enn forskuddet. Hvis bidragsmottakeren får bidragsforskudd, må bidraget innkreves og utbetales gjennom NAV.

Ved spesielle utgifter som tannregulering, konfirmasjon og briller, kan forelderen med utgiftene søke om at den andre betaler sin del. Dette kalles bidrag til særlige utgifter.

Ytelser til gjenlevende etter dødsfall

Alene med barn fra fødsel

Når du er alene om omsorgen for barn, kan du blant annet ha rett til overgangsstønad til livsopphold i opptil 2 måneder før fødselen og som hovedregel i til sammen 3 år fram til barnet fyller 8 år. Du kan også ha rett til utvidet barnetrygd fra måneden etter at barnet er født, småbarnstillegg, barnebidrag/bidragsforskudd, og kontantstøtte.

I forbindelse med graviditet og fødsel vil du også kunne ha rett til

Hvis mor er alene om omsorgen for barnet og har rett til foreldrepenger, overføres ukene med fedrekvote til henne ved at hun opplyser om aleneomsorg på søknaden om foreldrepenger.

Samlivsbrudd, mekling og flyttemelding

Mange av ytelsene som kan være aktuelle for deg som er alene med barn, krever en bekreftelse på sivilstatus. Er du separert kan du for eksempel legge ved separasjonsbevilling fra fylkesmannen.

Har du vært samboer, må du i en del tilfeller dokumentere at det faktisk har vært samlivsbrudd. Last ned erklæring om samlivsbrudd.

Søker du om utvidet barnetrygd fra NAV, må du legge ved meglingsattest. Meklingen foregår på som regel på familievernkontoret.

Den som flytter ut av det som har vært et felles hjem skal melde flytting. Hvis begge parter flytter til nye adresser, må begge huske å melde flytting. Les mer om flyttemelding på skatteetaten.no.

Hvis dere har inngått en skriftlig samværsavtale skal den legges ved når du søker om ytelser fra NAV.

De forskjellige ytelsene krever ulik dokumentasjon, så det er viktig at du setter deg inn i hva som gjelder for den ytelsen du søker om.

Andre ordninger

Som enslig mor eller far kan du i visse tilfeller ha rett til bostøtte. Hvis du har akutte økonomiske problemer kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

Ønsker du veiledning?

Ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33 hvis du ønsker mer informasjon og veiledning, eller hjelp med å fylle ut skjema.