Stønad til barnetilsyn (regler før 1. januar 2016)

Stønad til barnetilsyn er en stønad som skal hjelpe deg som er enslig mor eller far, med å betale for tilsyn med barnet slik at du kan jobbe, være reell arbeidssøker eller være under utdanning.

Regelverket for tilleggsstønader ble endret 1. januar 2016. Nedenfor finner du informasjon om regelverket som gjaldt før 2016.

Hvem kan få stønad til barnetilsyn?

Du må fylle visse vilkår for å ha rett til stønad som enslig mor eller far.

Vilkårene er i hovedtrekk:

  • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
  • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
  • Du må være ugift, skilt eller separert.
  • Du må være alene om omsorgen for barnet.
  • Du må ikke ha noe forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.

Du kan lese mer om vilkårene i folketrygdloven for barnetilsyn og medlemskap under Regelverk.

Noen av vilkårene kan fravikes. Ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 for mer informasjon.

Hvis du fyller vilkårene, kan du få stønad til barnetilsyn når du må overlate tilsynet med barnet til andre fordi du jobber, er reell arbeidssøker, går på skole eller studerer. Du kan også få stønad til barnetilsyn når du etablerer egen virksomhet.

Det er et vilkår at du overlater tilsynet til andre, for eksempel barnehage, skolefritidsordning (SFO) eller dagmamma. Det er også et vilkår at du betaler for tilsynet.

Hvor lenge kan du få stønad til barnetilsyn?

Som hovedregel kan du få stønad til barnet har fullført fjerde skoleår. Dersom du har barn som trenger vesentlig mer tilsyn enn jevnaldrende, kan du få stønad etter fjerde skoleår. Du må dokumentere et slikt krav med legeattest eller lignende. Stønaden kan også forlenges dersom arbeidet eller utdanningen din medfører at du må være borte fra hjemmet i lengre perioder, eller du har uregelmessig arbeidstid (for eksempel turnus eller skiftarbeid). Arbeidsforholdet, tilsynsforholdet og hva du betaler, må alltid dokumenteres.

Dersom du blir forbigående syk, kan du beholde stønaden i inntil ett år slik at du ikke mister tilsynsordningen din. Det forutsetter at barnet ditt fortsatt får tilsyn av andre mens du er syk, og at du fortsetter å betale for tilsynet.

Stønad til barnetilsyn gis normalt for ett år om gangen. Stønaden stoppes vanligvis i feriemåneden når barnehager og SFO er stengt. Du må derfor huske på å søke om stønad i god tid før neste barnehage-/skoleår.

Hva kan du få?

Stønad til barnetilsyn dekkes med 64 prosent av de dokumenterte utgiftene opp til de satsene som Stortinget har bestemt. Det betyr at du må betale minst 36 prosent av utgiftene selv.

Dersom din årlige arbeidsinntekt er større enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp, har du ikke rett til stønad til barnetilsyn. Stønad til barnetilsyn er en skattefri ytelse, og stønaden utbetales fra og med den måneden du fyller vilkårene.

Hvordan søker du om stønad til barnetilsyn?

Du søker om barnetilsyn på blanketten ”Søknad om overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og flytteutgifter til enslig mor/far” som du finner under Skjema. Her finner du også  informasjon om hvilke vedlegg / dokumentasjon du må legge ved søknaden.

Vedtak

Du får først et varsel om saksbehandlingstiden. Når saken er ferdigbehandlet, får du en skriftlig melding om vedtaket.

Hvis du flytter til utlandet

Dersom du skal arbeide i utlandet for en norsk arbeidsgiver og fortsatt er medlem av folketrygden, kan du ha rett til stønad til barnetilsyn. Det samme gjelder dersom du skal studere eller arbeide i utlandet i mindre enn seks måneder. I slike tilfeller må du sende en søknad til NAV forkant av utreisen. Det kan du gjøre i tjenesten Send beskjed til NAV.

Du skal alltid melde fra til NAV (tlf. 55 55 33 33) hvis du flytter til eller skal oppholde deg midlertidig i utlandet. Mer om opphold i utlandet under Internasjonalt.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Dine utbetalinger