Barnetrygd og kontantstøtte til utenlandske arbeidstakere i Norge

Forskjellige situasjoner gjør at du kan ha rett til barnetrygd og kontantstøtte som utenlandsk arbeidstaker i Norge.

Når kan du få barnetrygd og kontantstøtte?

Hvis du bor i Norge sammen med familien din:

 • Når hele familien bor i Norge og skal være bosatt her i minst 12 måneder, kan du ha rett til barnetrygd og kontantstøtte. Dette gjelder alle utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, registrert i folkeregisteret og som har oppholdstillatelse eller lovlig opphold på annet grunnlag.
 • Er du statsborger i et EØS-land* og arbeider i Norge, kan du ha rett til barnetrygd og kontantstøtte selv om du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. For rett til kontantstøtte er det i tillegg et vilkår at du har vært medlem i folketrygden og/eller en trygdeordning i et annet EØS-land i minst 5 år. 

Hvis du er statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge, mens familien din bor i et annet EØS-land:

 • Hvis forelderen som bor i hjemlandet (EØS-land) har arbeid, som lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende eller mottar dagpenger under arbeidsløshet, og har rett på barnetrygd og kontantstøtte i hjemlandet, vil NAV utbetale differansen mellom den norske stønaden og stønaden fra hjemlandet.
 • Hvis forelderen som bor i hjemlandet (EØS-land) ikke er i arbeid og heller ikke mottar dagpenger under arbeidsløshet, har den forelderen som jobber i Norge rett på stønader fra Norge.
 • EØS-borgere som arbeider på et norsk skip eller på norsk kontinentalsokkel er likestilt med utenlandske arbeidstakere som jobber på fastlandet i Norge. Dette gjelder likevel ikke sjømenn fra Latvia, Polen og Romania som arbeider på skip registrert i "Norsk internasjonalt skipsregister". For disse gjelder trygdelovgivningene i hjemlandet.

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et EØS-land til Norge:

 • Hvis arbeidsgiveren din i hjemlandet (EØS-land) har sendt deg på oppdrag i Norge, har du ikke rett til barnetrygd eller kontantstøtte i Norge. Årsaken er at du fortsatt har arbeidsgiveren din i hjemlandet, og du er fremdeles medlem av trygdeordningen i hjemlandet.
 • Hvis ektefelle/samboer og barnet er med til Norge og ektefelle/samboer tar arbeid her, blir hun/han medlem av folketrygden. Da kan hun/han få rett til barnetrygd selv om oppholdet i Norge blir kortere enn 12 måneder. 

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et land utenfor EØS som Norge har trygdeavtale med:

 • Hvis arbeidsgiveren din i hjemlandet har sendt deg på oppdrag i Norge, har du ikke rett til barnetrygd eller kontantstøtte i Norge. Årsaken er at du fortsatt har arbeidsgiveren din i hjemlandet, og du er fremdeles medlem av trygdeordningen i hjemlandet.
 • Hvis ektefelle/samboer og barnet er med til Norge og ektefelle/samboer tar arbeid her, blir hun/han medlem av folketrygden. Da kan hun/han få rett til barnetrygd selv om oppholdet i Norge blir kortere enn 12 måneder. 

Hvordan søker du om barnetrygd og kontantstøtte?

 • Du søker om barnetrygd og kontantstøtte på egne skjemaer, som du finner under Skjema.

Dette må du legge ved søknaden

Sammen med søknaden om barnetrygd eller kontantstøtte må du legge ved

 • attest fra hjemlandet som bekrefter at du er forelder til det barnet du søker om stønad for (fødselsattest), hvis barnet ikke er folkeregistret i Norge. Det er folkeregisteret eller en annen kompetent myndighet i hjemlandet som fyller ut denne attesten.
 • ID-nummer fra hjemlandet for deg, barnet og den andre forelderen
 • dokumentasjon på arbeidsforholdet (kopi av arbeidsavtale).
 • For kontantstøtte må du i tillegg vedlegge en bekreftelse fra hjemlandet på at du har bodd i landet i minst 5 år, hvis du ikke har fem5 års medlemskap i den norske folketrygden.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende må du sende oss

 • kopi av oppdragsbekreftelser og fakturaer for perioden før du ble merverdiavgiftspliktig, og reskontrooversikt for perioden etter at du ble merverdiavgiftspliktig
 • registerutskrift fra Brønnøysundregisteret for firmaet du driver

Hvis du er alene om omsorgen for barnet og søker om utvidet barnetrygd, og barnet bor i hjemlandet (EØS-land), må du gi opplysninger om navn, adresse og ID-nummer til den personen som bor med barnet i hjemlandet. Du må også dokumentere at du er alene om omsorgen. Dette kan du gjøre ved å legge ved eventuelle separasjons- eller skilsmissepapirer, samt kopi av eventuell avtale/avgjørelse om barnets bosted.

Når du fyller ut søknadsskjemaet for kontantstøtte, er det viktig at du fyller ut felt 5 i søknadsskjemaet. Hvis barnet går i barnehage med offentlig støtte eller driftstilskudd, må du legge ved en bekreftelse fra barnehagen som forteller hvor mange timer i uka barnet maksimalt kan være i barnehagen.

Når NAV har mottatt søknaden din, må vi som regel innhente opplysninger fra hjemlandet ditt, blant annet om du eller den andre forelderen til barnet mottar barnetrygd eller en tilsvarende stønad. I noen land er det én sentral institusjon som svarer på slike henvendelser, mens det i andre land blir gjort på regionalt eller lokalt nivå. Derfor må du oppgi hvilken kommune og hvilken region, fylke, delstat eller lignende familiemedlemmene bor i.

Om barnetrygd og kontantstøtte

Barnetrygd gis fra måneden etter at barnet ble født, eller fra måneden etter at du og barnet kom til Norge. Dersom barnet fødes i Norge etter at du er blitt registrert i folkeregisteret, blir barnetrygden som hovedregel innvilget automatisk. Les mer om barnetrygd.

Kontantstøtte gis for barn mellom ett og to år og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Les mer om kontantstøtte.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.


* Hvis du er statsborger i et EØS-land, er du omfattet av EØS-forordningen som gjelder denne ytelsen. Nordisk konvensjon og enkelte trygdeavtaler kan medføre at også statsborgere fra ikke EØS-land er omfattet av EØS-forordningen.