Beregn barnebidraget

Med NAVs bidragskalkulator kan dere få hjelp til å regne ut størrelsen på barnebidraget.

Gå til bidragskalkulator

NAVs bidragskalkulator er et godt verktøy å bruke hvis dere ønsker å inngå en privat avtale om barnebidrag eller hvis dere lurer på størrelsen på bidraget i samsvar med gjeldene regelverk. Ut fra opplysningene som du oppgir om partene i saken, beregnes bidraget. Merk deg at:

  • Beregningen skjer på bakgrunn av dine opplysninger, mens NAV vil bruke dokumenterte opplysninger fra partene eller hente opplysninger fra arbeidsgivere, offentlige registre o.l.
  • Beregningen kan ikke brukes dersom en av partene bor i utlandet, da bidraget i de tilfellene alltid skal fastsettes etter skjønn.
  • Når et barn tjener mer enn 100 ganger forhøyet bidragsforskudd, regnes barnet som selvforsørget. NAV kan da ikke pålegge den bidragspliktige å betale bidrag.

Bruk av tjenesten er helt anonym, og NAV lagrer ingen informasjon fra beregningene.

Skatteregler

Bidragsmottakeren skal ikke betale skatt av mottatt bidrag. Den bidragspliktige får ikke fradrag for betalt bidrag.

Barnetillegg fra forsvaret

Dersom den bidragspliktige får barnetillegg fra Forsvaret, skal bidraget før samværsfradrag aldri settes lavere enn det barnetillegget som den bidragspliktige har. Bidragsveilederen tar ikke hensyn til barnetillegg fra forsvaret.

Om private og offentlige avtaler

Barnebidraget kan avtales og betales mellom dere uten at NAV blandes inn. Private avtaler gir mulighet for å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte families situasjon enn det et offentlig regelverk klarer. Dere trenger ikke søke om dette, eller informere NAV.

Barn over 18 år

Et barn over 18 år er selv part i bidragssaken og kan derfor selv inngå en avtale med bidragspliktige. Når det skal beregnes bidrag til barn over 18 år i bidragsveilederen skal inntekten til den forelderen som ikke er bidragspliktig, legges inn som bidragsmottakerens inntekt. Dere kan legge inn inntekt for bidragsbarnet ved å velge «ja» på spørsmålet om barnet har egen inntekt.

Justering av underholdskostnaden

Underholdskostnaden som legges til grunn for beregningen, justeres 1. juli hvert år.

Et barn går over i en ny aldersklasse 1. juli det året det fyller 6, 11 og 15 år. Når dere beregner bidrag før 1. juli vil kostnadene for aldersklassen som gjelder frem til 30. juni legges til grunn ved beregningen. Dette gjelder uavhengig av om barnet er født før eller etter 30. juni.