Regelendringer for barnebidrag fra 1. september

Det er vedtatt endringer i barneloven som gjelder barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år. Endringene gjelder fra 1. september 2017.

Regelendringene omfatter NAVs adgang til å innhente informasjon fra utdanninginstitusjoner, og en utvidet motregningsadgang for den bidragspliktige.

  • Endringene medfører at NAV kan innhente informasjon fra utdanningssituasjoner ved fastsettelse av bidrag etter 18 år.
  • NAV vil som alltid i første omgang forsøke å innhente aktuell  dokumentasjon direkte fra bidragsmottaker.
  • Dersom NAV ikke mottar etterspurt dokumentasjon, vil NAV nå ha adgang til å innhente de nødvendige opplysningene direkte fra utdanningsinstitusjonene.

Bidragsmottaker skal informeres før NAV innhenter opplysningene direkte fra utdanningsinstitusjonen. Endringene gjør at NAV kan hente ut opplysninger om skolegangen er påbegynt, vedvarer eller er avsluttet. Opplysninger om studieprogresjon, bytte av linjer og omfanget av studiet er det også anledning til å innhente fra utdanningsinstitusjonen.

I tillegg er adgangen til å motregne for mye betalt barnebidrag i framtidige betalingsterminer utvidet. Adgangen til å motregne omfatter nå også tilfeller der barnebidraget er satt ned etter klage, og tilfeller der et privat avtalt barnebidrag etter søknad blir satt ned av NAV.

Bidragspliktig som har dekket mer av kostandene til barnet enn det han/hun var pliktig til, vil nå få motregnet sitt utestående krav på en enkel og effektiv måte. Motregningen vil som tidligere skje på den måten og for de terminene som NAV finner rimelig.