Automatisk justering av barnebidrag

Hvis barnebidraget er fastsatt og innkrevd av NAV, justeres beløpet som hovedregel automatisk etter hvert som barnet blir eldre.

Bidrag som er fastsatt av NAV skal som hovedregel, justeres beløpet automatisk 1. juli det året barna fyller 6, 11 og 15 år.

Justeringen baseres på de samme opplysningene som ble brukt ved det siste ordinære vedtaket fra NAV. Dette vil si at forholdet mellom inntekten din og inntekten til den andre forelderen som det ble beregnet ut i fra i det siste vedtaket, også blir brukt som grunnlag ved den automatiske justeringen.

Ved justeringen blir det tatt hensyn til nye satser for underholdskostnaden og samværsfradrag. Det er ikke klageadgang på vedtak om automatisk justering.

Fakta

Indeksregulering

  • Indeksregulering foretas på bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå.
  • Bidraget skal indeksreguleres hvert år ut fra endringen i konsumprisindeksen i januar i forhold til den indeks som forelå ved forrige regulering. Hver regulering gjelder bare for bidrag som forfaller i juni eller senere.
  • Alle løpende (terminvise) barnebidrag til barn skal indeksreguleres med mindre noe annet er fastsatt eller avtalt. Regulering skal skje uansett hvordan bidraget er fastsatt.