Barnebidrag

Hvis foreldrene til et barn ikke bor sammen, må den som ikke har barnet boende hos seg betale sin andel som barnebidrag til den andre.

Foreldrene kan enten inngå privat avtale om barnebidrag, eller søke om fastsettelse av NAV.

Hvem skal betale/motta bidrag?

Du som forelder har plikt til å forsørge barna dine. Den som ikke har barnet boende hos seg, skal betale sin andel som bidrag til den andre (barnelovens § 67). Det kan også være aktuelt å betale barnebidrag når barnet har delt bosted.

Barnebidrag må ikke forveksles med barnetrygd eller bidragsforskudd som er offentlige ytelser.

Plikten til å betale bidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole eller tilsvarende kan det foreligge rett til bidrag etter at barnet fyller 18 år. Det er da barnet som mottar barnebidraget.

Størrelsen på barnebidraget

I utgangspunktet bør foreldre prøve å inngå en privat avtale. Dere står da fritt til å avtale hvilket som helst beløp og tilpasse størrelsen på bidraget til deres situasjon. Vi anbefaler å bruke NAVs bidragskalkulator hvis dere trenger hjelp.

Dere kan også søke om at NAV fastsetter bidraget. Det er mange faktorer som påvirker størrelsen på bidrag fastsatt av NAV. Hvis du vil vite mer, les en nærmere beskrivelse av hva som inngår i barnebidraget og hvordan NAV beregner barnebidraget.

Betaling av barnebidraget

Overføring av bidraget kan gjøres mellom dere, uten innblanding fra NAV. Det har ingenting å si om bidraget er fastsatt av NAV eller i en privat avtale. Det eneste vilkåret er at bidragsmottakeren ikke får bidragsforskudd fra NAV.

Både den som betaler og den som mottar barnebidraget kan også kreve at formidlingen av bidraget administreres av NAV. Det har ingenting å si hvorvidt bidraget er fastsatt av NAV eller om det er en privat avtale. Selve innkrevingen er gebyrfri.

Når du søker om fastsettelse av barnebidrag eller benytter et standardskjema til å inngå en privat avtale, må dere krysse av for at dere ønsker at bidraget skal kreves inn av NAV eller gjøres opp dere i mellom.

Hvordan søker jeg om barnebidrag?

Hvis dere inngår en privat avtale, trenger dere ikke søke om barnebidrag eller melde ifra til NAV. Dere kan bruke en standardskjema utformet av NAV som dere finner i artikkelen om privat avtale.

Hvis dere ikke blir enige om en privat avtale, kan både bidragsmottaker og bidragspliktig søke om fastsettelse fra NAV. Da må begge parter betale et gebyr på 1130 kr. Les mer om hvordan du søker om barnebidrag gjennom NAV.

Endring av barnebidraget

Hvis dere har hatt fastsettelse gjennom NAV, og NAV krever inn bidraget, justeres beløpet automatisk det året barna fyller 6, 11 og 15 år.  

Du må selv søke om endring av barnebidraget hvis det er endringer som påvirker størrelsen på bidraget og du ønsker at NAV skal ta hensyn til dette. Endringer som påvirker størrelsen på bidraget kan for eksempel være at samværet eller inntekten til en av foreldrene endres. 

I stedet for å søke om at NAV fastsetter bidraget på nytt, kan dere selv avtale privat hvor stort bidraget skal være. Med hjelp av bidragskalkulator kan dere beregne ny størrelse på bidraget.

Barnebidraget reguleres 1.juli hvert år etter konsumprisindeksen, med mindre noe annet er bestemt.

Hvordan klager jeg på vedtaket?

Hvis NAV har fastsatt barnebidrag kan hver av foreldrene klage på vedtaket i saken. Du kan også klage på vedtak om innkreving av barnebidraget.

Les mer om hvordan du klager i bidragssaker.

Betaling av barnebidraget

Ved en privat avtale kan dere sette deres egen frist for utbetaling av barnebidrag.

Hvis NAV innkrever bidraget, får bidragsmottakeren videresendt bidrag fra NAV straks innbetalingen er kommet. Det betyr at barnebidrag kan bli utbetalt opptil tre uker før den måneden det gjelder for.

Betalingsfristen for den bidragspliktige er den 25. i måneden før den måneden bidraget gjelder for. Les mer om innkreving og innbetaling i NAV.

Se også utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk.

Barn over 18 år

Dersom barnet går på videregående skole eller tilsvarende kan det foreligge rett til bidrag etter at barnet fyller 18 år. Det er da barnet som søker om og mottar barnebidraget.

Spørsmål

Ring NAV på telefon 55 55 33 33, hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon.