Om barnebidrag

Foreldre har forsørgelsesplikt for barna sine, også når de ikke bor sammen. Her kan du lese mer om fra når bidrag skal betales/mottas, og hvem som skal betale eller motta bidrag ved ulike bosituasjoner.

Hva er barnebidrag?

Når en forelder ikke bor sammen med barnet skal forelderen betale bidrag til barnets forsørgelse til den forelderen barnet bor sammen med.

  • Når barnet bor sammen med deg og du har den daglige omsorgen for det, regnes du som bidragsmottaker.
  • Når du ikke bor sammen med barnet, regnes du som bidragspliktig.

Barnebidraget skal dekke bidragspliktiges andel av utgifter til barnets forsørging og utdanning, og det skal betales månedlig. Barnebidrag er i utgangspunktet et privatrettslig anliggende. Dere kan avtale størrelsen på barnebidraget og inngå en privat avtale uten at det offentlige blir involvert. Dersom du og den andre forelderen ikke kommer fram til en avtale om barnebidraget privat, kan hver av dere søke om å få bidraget fastsatt av NAV. 

Barnebidrag må ikke forveksles med bidragsforskudd som er en ytelse fra NAV som kan utbetales på visse vilkår når bidraget ikke betales i tide eller når bidraget er lavere enn det bidragsmottaker vil ha rett på i bidragsforskudd.

Fra når skal barnebidrag betales/mottas?

Barnebidrag betales tidligst fra måneden foreldrene ikke lengre forsørger barnet sammen. Når dere avtaler barnebidrag privat bestemmer dere selv fra når bidraget skal gjelde fra.

Når NAV fastsetter et barnebidrag blir bidraget normalt fastsatt fra måneden søknaden kom inn til NAV. Hvis søknaden gjelder endring av et tidligere bidrag, vil endringen normalt gjelde fra måneden etter at NAV har mottatt søknaden. Hvis foreldrene ikke bor sammen ved barnets fødsel og NAV skal fastsette barnebidraget, fastsettes bidraget normalt fra barnets fødselsmåned.

Barnebidrag betales til måneden barnet fyller 18 år. Hvis barnet går på videregående skole eller tilsvarende, kan barnet ha rett til å motta barnebidrag etter at det fyller 18 år. Når barnet er over 18 år, er det barnet som blir mottaker av bidraget. Barn over 18 år under skolegang kan inngå en privat avtale med den eller de bidragspliktige, eller søke om at NAV fastsetter et bidrag.

Les mer om betaling og utbetaling.

Bidragspliktig og bidragsmottaker i ulike bosituasjoner

Barnet har avtale om delt bosted (etter barnelovens paragraf 36).

Når barnet har avtale om delt bosted etter barnelovens paragraf 36 bor barnet hos begge foreldrene. Den forelderen som har lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre.

Foreldrene har ett barn hver boende hos seg

Når foreldrene har ett barn hver boende hos seg, kan partene som ellers, inngå en privat avtale eller søke om at bidraget fastsettes av NAV. Det er mulig å ha privat avtale for ett barn, og at NAV fastsetter for det andre barnet. Barnebidraget må være spesifisert for hvert av barna. Når NAV fastsetter bidrag for begge barna, blir hver av foreldrene mottaker for det barnet som bor hos seg, og bidragspliktig for det andre.

Barnet bor alene

Dersom barnet bor alene, for eksempel på grunn av skolegang, har barnet fremdeles en forelder som er barnets bostedforelder. Bostedsforelderen dekker barnets kostnader og mottar barnebidraget fra den annen forelderen.

Barnet kan være bidragsmottaker når det bor alene hvis foreldrene ønsker dette. Det forutsetter at den forelderen som er bidragsmottaker samtykker til at NAV utbetaler bidraget direkte til barnet. Hvis bidragsmottakeren ikke samtykker kan NAV likevel vurdere om bidraget kan utbetales til barnet. Det forutsettes da at barnebidraget ellers ikke vil komme barnet til gode.

Barnet bor sammen med andre enn foreldrene

Hvis barnet bor sammen med andre enn foreldrene, for eksempel besteforeldre, kan besteforeldrene være mottaker av bidraget. Begge foreldre plikter å sørge for barnets underhold, og den tidligere bidragsmottakeren forutsettes å ha en ordning med besteforeldrene om dekning av utgifter til barnet, eller et privat bidrag til besteforeldrene.

Barnet bor på fosterhjem eller institusjon

Når et barn bor i fosterhjem eller på institusjon, for eksempel ved plassering av barnevernet, skal det normalt ikke betales barnebidrag mellom foreldrene. Dersom kommunen dekker utgiftene til barnet kan kommunen fremsette krav om oppfostringsbidrag fra en eller begge foreldrene. Hvis oppholdet på institusjonen er kortvarig, ved for eksempel sykehusopphold, vil det ikke medføre noen endringer for barnebidraget.