Hvordan NAV beregner barnebidrag

Når NAV beregner barnebidraget tas det utgangspunkt i hva det koster å forsørge barnet. Dette fordeles mellom foreldrene basert på inntekten deres og hvor mye tid hver av dere tilbringer med barnet.

Regelverket skal oppmuntre til aktiv omsorg fra begge foreldre, og begge foreldre skal bidra til forsørgingen av barnet etter økonomisk evne. Vi tar hensyn til om bidragspliktige har høy nok inntekt til å betale sin del av kostnaden, og fremdeles har høy nok igjen til å forsørge seg selv. Det tas også hensyn til den bidragspliktiges utgifter i forbindelse med samvær med barnet. 

Hvis du ønsker å finne ut størrelsen på barnebidrag, er det enkleste å benytte seg av NAVs bidragsveileder. Under følger en nærmere beskrivelse av hvilke faktorer som spiller inn når NAV beregner størrelsen på bidraget.

Beregning av kostnadene

Ved beregning av barnebidrag tas det utgangspunkt i hva det koster å forsørge barnet, også kalt underholdskostnad. Underholdskostnaden består av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter for barnet, med fradrag for ordinær barnetrygd. Kostnaden øker i takt med at barnet blir eldre. Har du barn i barnehage, i SFO eller andre tilsynsordninger skal dette også dokumenteres.

Les mer om beregning av underholdskostnaden.

Samvær

Samvær med barnet gir rett til fradrag i bidraget den bidragspliktige skal betale. Bidragsbetalerens andel av underholdskostnaden, eventuelt begrenset av bidragsevnen (se under), blir redusert som følge av kostnader i forbindelse med samvær. Dette gjelder både ved muntlig eller skriftlig avtalt samvær, eller offentlig fastsatt samvær. Bidraget som skal betales er det beløpet som man nå har kommet fram til.

Hvis det foreligger en dom, rettsforlik eller avtale med tvangskraft fra Fylkesmannen om samvær og samværet ikke blir respektert, kan parten begjære tvangsmulkt hos Namsmannen.

Les mer om samværsfradrag og se satsene for samværsfradraget.

Foreldrenes inntekt

Underholdskostnaden skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene ut fra størrelsen på inntekten deres. NAV legger blant annet til grunn:

  • Brutto personinntekt
  • Positive netto kapitalinntekter som overstiger 10 000 kroner
  • Kontantstøtte
  • Utvidet barnetrygd og ekstra småbarnstillegg

Omsorgsstønad regnes som personinntekt

Hva som defineres som kapitalinntekt fremgår i Skatteloven, men inkluderer inntekt som bankrenter, aksjeutbytte og lignende.

Dersom inntekten din er vesentlig lavere enn du burde kunne oppnå, kan NAV fastsette inntekten din basert på skjønn.

Barns inntekt

Har barnet inntekt over en viss størrelse, skal denne regnes med. Dersom barnet som det skal fastsettes bidrag til har en personinntekt (bruttoinntekt) på mer enn 30 ganger månedssatsen for forhøyet bidragsforskudd, skal den overskytende inntekten tas med. Dette vil påvirke den forholdsmessige fordelingen når den bidragspliktiges andel av underholdskostnaden skal regnes ut.

Er inntekten til barnet høyere enn 100 ganger månedssatsen for forhøyet bidragsforskudd, regnes barnet som selvforsørget. NAV kan da ikke pålegge den bidragspliktige å betale bidrag for barnet.

Les om barn over 18 år kan motta barnebidrag.

Les mer om bidragsforskudd og forskuddsatser.

Bidragsevnen til den bidragspliktige

NAV skal alltid beregne hvor mye den bidragspliktige kan betale i bidrag, og samtidig ha nok midler igjen til å forsørge seg selv og egne barn i egen hustand. Dette kan sette begrensninger på bidraget, da bidrag aldri skal settes høyere enn bidragsevnen.

Les mer om beregning av bidragsevnen.

Andre regler

Den bidragspliktige skal aldri betale mer enn:

  • 25 prosent av bruttoinntekten i bidrag før eventuelt samværsfradrag
  • 5/6 av underholdskostnaden før eventuelt samværsfradrag

Hvis den bidragspliktige eller bidragsmottakeren får en ytelse med barnetillegg, kan dette ha betydning for fastsettelsen av bidraget.

Hvis den bidragspliktige betaler bidrag til flere bidragsmottakere og ikke har inntekt til å betale alle bidragene, kan bidraget bli redusert.

Hvis det er inngått avtale om delt bosted etter barneloven §36 vil NAV utregne et nettobidrag. Nettobidraget tar utgangspunkt i at foreldrene selv fordeler kostnadene mellom seg, og dermed dekker sin halvdel av underholdskostnaden. Bidraget vil kun bidra til å utjevne eventuell inntektsforskjell mellom foreldrene. Les mer om delt bosted.

Du kan lese bidragsreglene og satser for beregning under Regelverk.