Ekstra utfordringer i utdanning eller på skolen

Det finnes hjelp for deg som har utfordringer med språk, helse eller som har funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å fullføre skolegang og utdanning.

Vi anbefaler å kontakte studiestedet, skolen eller ditt lokale NAV-kontor hvis dette gjelder deg. Les mer om møtet med NAV-kontoret.

Mange unge sliter med motivasjonen eller har andre problemer i løpet av ungdomstiden. Les mer om hvem som kan hjelpe og hvor du kan henvende deg hvis du trenger råd og veiledning.

Støtte ved sykdom

Blir du syk og ute av stand til å følge undervisningen, kan studielånet for denne perioden gjøres om til stipend. Les mer om dette på lånekassen.no.

Har du hatt jobb ved siden av studiet, kan du ha opparbeidet deg rett til sykepenger hos NAV. Hvor mye du får, er avhengig av arbeidsinntekt og type arbeidsforhold. Du må ha vært i arbeid i minst 4 uker før du ble syk og årsinntekten må være minst 0,5 G, altså halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G). I tillegg må du bo og oppholde deg i Norge. Som hovedregel må du ha vært medlem av folketrygden 3 år før du søker.

Du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV hvis du er over 18 år og har avsluttet studier på grunn av sykdom eller skade, eller har behov for behandling for sykdom for å gjenoppta studier.

Snakk med legen din, studiestedet eller ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon om hva du har rett på.

Funksjonshemninger

Det finnes tilrettelegging og hjelpemidler hvis du har vansker som gjør det vanskelige å gjennomføre et studieprogram eller videregående skole. Da bør du ta kontakt med skolen eller utdanningsstedet ditt og søke råd hos NAVs Hjelpemiddelsentral. Les mer om du tror du trenger hjelpemidler.

Lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker kan gjøre det ekstra utfordrende å fullføre skolen. Du kan ha rett på hjelpemidler som gjør det lettere for deg. Blant annet kan du ha rett til å få støtte til å kjøpe PC eller nettbrett til å gjøre skolearbeid.

Annet morsmål

Er du elev på grunnskolen og har et annet morsmål enn norsk, kan du ha rett til norskopplæring. Spør læreren din. Informasjon om norskopplæring for minoriteter er det kommunen som har ansvar for. Les mer på nettsidene for din kommune.

Det finnes kurs som gjør deg mer rustet til å gjennomføre en utdanning, hør med ditt studiested om mulighetene for dette I tillegg finnes det utdanninger på engelsk. Oversikt over tilgjengelige norskkurs finner du på kommunens og fylkeskommunens hjemmeside. Du kan også ta gratiskurs i norsk på kompetansenorge.no.

Det finnes mer omfattende norskkurs som noen har både rett og plikt til å ta dersom man studerer i Norge.  Alle innvandrere kan søke, men ikke alle kan få gratis opplæring. Sjekk om du har rett på gratis norskkurs og les mer om reglene og hvordan du søker om norskkurs.