Sykmelding - ulike former

Help

Her finner du informasjon om gradert sykmelding, egenmelding, sykmelding for enkeltstående behandlingsdager med mer.

Egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Gradert sykmelding

Hensikten med gradert sykmelding er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og dra nytte av restarbeidsevnen.

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding gir lege/sykmeldende behandler muligheten til å gi beskjed til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges.

Friskmelding til arbeidsformidling

Ved friskmelding til arbeidsformidling kan den sykmeldte komme ut av en passiv rolle som stønadsmottaker og over i en aktiv rolle som arbeidssøkende.