Sykmelding - ulike former

Help

Når en lege/sykmelder mener at du fyller de medisinske vilkårene til å få sykepenger, vil han eller hun skrive en sykmelding. Tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer har rett til å skrive sykmeldinger ved enkelte diagnoser. Det er NAV som avgjør om du har rett til sykepenger.

Hvis du kan være delvis i arbeid, skal sykmeldingen graderes. Det betyr at du blir delvis sykmeldt. Hvis du er gravid og arbeidet ditt medfører risiko for skade på fosteret, kan du ha rett til svangerskapspenger. Som du ser under, finnes det flere former for sykmelding.

Omsorgsdager

Hvis du er i arbeid, har du normalt rett til å bruke omsorgsdager når du må være borte fra arbeidet når barnet ditt er sykt eller den som passer barnet er syk.

Egenmelding

Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Gradert sykmelding

Hensikten med gradert sykmelding er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og dra nytte av restarbeidsevnen.

Avventende sykmelding

Avventende sykmelding gir lege/sykmeldende behandler muligheten til å gi beskjed til arbeidsgiver om at sykmelding kan unngås dersom arbeidet tilrettelegges.

Friskmelding til arbeidsformidling

Ved friskmelding til arbeidsformidling kan den sykmeldte komme ut av en passiv rolle som stønadsmottaker og over i en aktiv rolle som arbeidssøkende.