Sykepenger til arbeidstakere

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for deg som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade.

Hvem kan få sykepenger?

  • Du må være medlem av folketrygden
  • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade.
  • Du må ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør.
  • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden(1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsuførheten skal dokumenteres med egenmelding eller sykmelding. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. Ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet kan også kiropraktor eller manuellterapeut dokumentere arbeidsuførhet i inntil 12 uker.

Det gjelder egne regler for selvstendig næringsdrivende og frilansere og særskilte grupper som ikke har et ordinært arbeidsforhold. Mottar du fosterhjemsgodtgjørelse regnes du som frilanser. Hvis du mottar omsorgsstønad, vil du regnes som frilanser med mindre du er ansatt i en virksomhet.

Hvis du blir syk før eller mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no. Vær oppmerksom på at det er egne regler hvis du er sykmeldt og har tenkt deg utenlands.

Aktivitetskrav og oppfølging

For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg i arbeidsrelatert aktivitet. Hovedregelen er at du har plikt til å være i arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker.

Du og arbeidsgiveren din skal innen 4 uker lage en oppfølgingsplan for hvordan du kan komme raskest mulig tilbake til arbeid.

Ved sykmelding som varer kortere enn 12 uker, skal arbeidsuførheten bli vurdert med hensyn til det yrket du har. Ved langvarig sykmelding vurderes det også om du er arbeidsufør når det gjelder ethvert høvelig arbeid.

Les mer om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Reisetilskudd

Hvis du midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter du ble sykmeldt.

Hvor mye kan du få?

Sykepenger fra arbeidsgiveren

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene, og skal fastsette et sykepengegrunnlag for denne perioden. Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet ut fra, det vil si den gjennomsnittlige ukeinntekten din før du ble arbeidsufør, som regel de siste 4 ukene. I arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter kan en lengre periode legges til grunn. Hvis du har fått varig lønnsendring i løpet av de siste 4 ukene, regnes inntekten fra lønnen ble endret. Det er bare arbeidsinntekt som er med i sykepengegrunnlaget. Særgodtgjørelse som bilgodtgjørelse, diett og lignende regnes ikke med. Heller ikke overtids- eller feriegodtgjørelse.

Du kan få sykepenger tilsvarende full lønn, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G (folketrygdens grunnbeløp). Noen arbeidsgivere som forskutterer sykepengene, gir sykepenger også utover dette. Kontakt arbeidsgiveren din for å undersøke hva som gjelder på din arbeidsplass.

Sykepenger fra NAV

Når NAV skal betale sykepenger fra 17. dag, fastsetter NAV et eget sykepengegrunnlag. Dette grunnlaget fastsettes ved at din ukeinntekt omregnes til årsinntekt. Hvis denne årsinntekten avviker fra den inntekt du har hatt tidligere år, kan NAV fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn.

Arbeidstakere kan få 100 prosent av sykepengegrunnlaget i sykepenger, men NAV utbetaler ikke sykepenger for sykepengegrunnlag utover 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

Ved gradert (delvis) sykmelding har du rett til sykepenger for den delen du er syk. Sykepengene kan graderes fra 100 prosent ned til 20 prosent.

Hvis du har mottatt sykepenger fra folketrygden, kan du ha rett til feriepenger. Du får bare feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger.

Sykepenger når du har flere arbeidsforhold

Hvis du er sykmeldt fra flere arbeidsforhold, må du ha en sykmelding for hvert av arbeidsforholdene. Sykepengegrunnlaget blir beregnet ut fra den samlede inntekten din.

Mottar du fosterhjemsgodtgjørelse eller omsorgsstønad i kombinasjon med annen inntekt, anses du å ha flere arbeidsforhold.

Spesielt om frilanser i kombinasjon med arbeidstaker

Har du inntekt både som frilanser og som arbeidstaker, utbetales sykepengene etter reglene for arbeidstakere. Frilansinntekten må utgjøre minst 25 prosent av samlet grunnlag for at sykepenger blir utbetalt for den delen du er frilanser.

Hvor lenge kan du få sykepenger?

Du kan få sykepenger i inntil 52 uker. Tidsbegrensingen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Det er egne regler for deg som er mellom 67 og 70 år.

For å få rett til sykepenger fra NAV igjen, må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at du sist fikk sykepenger fra NAV.

Hvis du fortsatt er syk og ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Hvordan søker du?

Etter at sykmeldingsperioden er over, søker du om sykepenger. Du må søke selv om arbeidsgiveren din fortsetter å betale deg lønn mens du er syk. Arbeidsgiveren krever nemlig pengene tilbake fra NAV, basert på din søknad.

Du får en melding fra NAV når søknaden er klar til å fylles ut. Meldingen inneholder en lenke til den digitale søknaden. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no. Får du ikke melding, fyller du ut del D på papir.

I søknaden oppgir du om du har jobbet litt, om du kom tilbake tidligere enn forventet, om du tok ferie o.l.  Er sykmeldingen lenger enn 31 dager, vil den deles opp automatisk, og du kan levere søknaden om sykepenger tidligere. Du finner informasjon om hvilken dato du skal sende søknaden på Ditt sykefravær. Du får også varsel på SMS når du kan fylle den ut og sende den. Les gjerne mer i spørsmål og svar om digital søknad om sykepenger.

OBS: Har du levert søknaden digitalt, skal du ikke levere den på papir i tillegg.

Arbeidsgiveren din må sende vedlegget

NAV kan ikke behandle søknaden før arbeidsgiveren din har fylt ut og sendt oss skjemaet Inntektsopplysninger for arbeidstaker (NAV 08-30.01). Hvis du har pålegg om faste trekk fra lønnen din, må arbeidsgiveren din også fylle ut skjemaet Trekkopplysninger (NAV 08-30.02). Disse skjemaene sender arbeidsgiveren på papir som tidligere.

Hvis du må levere på papir

Du må foreløpig få sykmeldingen på papir

  • hvis du ikke har en arbeidsgiver (en digital løsning er under utvikling)
  • hvis sykmeldingen din gjelder behandlingsdager eller reisetilskudd (vil også komme senere)
  • hvis du ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
  • hvis du har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret

Sykmeldingens del C leverer du til arbeidsgiveren din. Del D - søknaden - leverer du til den som skal utbetale sykepenger. Arbeidsgiveren betaler de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden). Er du sykmeldt lenger, er det NAV som betaler sykepenger, men i noen tilfeller forskutterer arbeidsgiveren lønn under sykdom. Sjekk med arbeidsgiveren din hva som gjelder på din arbeidsplass. Les mer om hvor del D skal sendes dersom du leverer på papir.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

Utbetalinger

Etter at NAV har mottatt din søknad (utfylt del D av sykmeldingen), samt Inntektsopplysningsskjema fra arbeidsgiver, behandler NAV søknaden din.

Se saksbehandlingstider i NAV.

Hvis saken innvilges, se utbetalingsdatoer, feriepenger og skattetrekk for å finne ut når du normalt har pengene på konto.

Du kan også sjekke utbetalinger i tjenesten Utbetalingsoversikt.