Sykefraværsoppfølging fra arbeidsgiver

Hvis du har arbeidsgiver, har arbeidsgiveren din hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at dere har tett kontakt mens du er sykmeldt.

Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene. 

Dette er de viktigste oppfølgingsaktivitetene: 

  • Innen 4 uker: Arbeidsgiveren din skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg. Planen skal godkjennes av deg, og den som har sykmeldt deg (sykmelder) skal ha kopi av planen når den er utarbeidet.
  • Innen 7 uker: Arbeidsgiveren din skal innkalle deg til dialogmøte 1. Ved behov kan andre aktører, som for eksempel sykmelder, bedriftshelsetjenesten, NAV og/eller tillitsvalgt/verneombud delta. Du må samtykke dersom sykmelder innkalles.
  • 8 uker: NAV og sykmelder skal vurdere om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiveren din og eventuelt med den som har sykmeldt deg.

Du kan ta initiativ til dialogmøte hvis du mener du har behov for det. 

Les mer om reglene for oppfølging av sykmeldte. 

Hvis arbeidsforholdet avsluttes mens du er sykmeldt, er det viktig at du gir beskjed til NAV. Da vil NAV-kontoret gi deg den veiledningen og oppfølgingen du trenger.