Reisetilskudd

For å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid, kan du i stedet for sykepenger få reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra reiseutgifter til og fra arbeidsstedet. Du kan også få reisetilskudd sammen med graderte sykepenger.

Hvem kan få reisetilskudd?

Du kan få reisetilskudd hvis du er yrkesaktiv (arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, frilanser) og trenger transport til/fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Du kan få reisetilskudd i stedet for sykepenger.

  • Du kan tidligst få reisetilskudd fra og med 17. dag etter at du ble syk
  • Reisetilskuddet begrenses til det beløpet du ville ha fått utbetalt i sykepenger for samme tidsrom
  • Du må ha rett til sykepenger for å kunne få reisetilskudd

Så lenge transportbehovet er midlertidig, er det ingen begrensning av antall dager du kan få reisetilskudd for. Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden. En varig sykdom vil kunne gi grunnlag for reisetilskudd dersom den i kortere perioder medfører et ekstra transportbehov.

Hvordan søker du om å få reisetilskudd?

Du søker om reisetilskudd ved at sykmelderen din fyller ut punktet om reisetilskudd på sykmeldingen. Det må gå frem av sykmeldingen hvilken periode det søkes om reisetilskudd for. Sykmelderen skal begrunne at du ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, og at du ellers ville vært sykmeldt. NAV vil fatte vedtak på grunnlag av denne informasjonen.

Hva kan du få?

Ved beregningen må ordinære reiseutgifter til og fra arbeidsstedet trekkes fra. Ved bruk av egen bil dekkes utgiftene etter statens reiseregulativ, med fradrag for de utgiftene du vanligvis ville hatt til transport.

Hvordan søker du om refusjon?

Hvis du får vedtak om at reisetilskudd er innvilget må du legge ut for reiseutgiftene selv. Noen arbeidsgivere forskutterer dette. For å få utbetalt reisetilskudd må du søke om refusjon. Hvis reiseutgiftene forskutteres av arbeidsgiver må han søke refusjon. Søknadsskjema finner du under ”Skjema”. Du må krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp et førstesideark. For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesidearket. Legg førstesidearket øverst i forsendelsen/brevet.

Når blir pengene utbetalt?

NAV utbetaler reisetilskuddet når vi har mottatt refusjonsskjemaet med originalkvitteringene på transportutgiftene.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.